دسته‌ها
سلسله های حوادث در آستانه ظهور

سلسله های حوادث در آستانه ظهور

بسم الله الرّحمن الرّحیم
مـقـدّ مــه
         در آستانه ظهور، آسمان و زمین علائم خود
را آشکار می کنند. مسخ ها و قذ ف ها و
خسف های گوناگون ، زمینی اند و ندا های گوناگون, آسمانی
و البته ندای شیطان از زمین .
به دست آورد ن اوّ لین سر نخ در سلسله حوادث بسیار مهم است. در کتاب های سیمای حضرت مهدی (علیه السـّـلامدر قرآن و روزگار رهایی و مهدی منتظر[عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریفوکتاب شریف  غیبت نعمانی والـبـیـعـة لـلـّه وعصرظهور وغیره می توان سر نخ هایی پیدا کرد و بعد از لیست کرد ن سلسله ها ، حوادث مشترک را پیدا کرد. در کتاب سیمای حضرت مهدی (علیه السّـلامدر قرآن ، سلسله حوادث بدین صورت آمده است :
1- اختلاف فرزندان فلان 2- منادیی که از سوی آسمان ندا کند  3- صدای فتح از جانب دمشق 4- خسف جابیه  5- فرو ریختن بخشی از سمت راست مسجد دمشق  6- شورش گروهی از ترک ها  7- آشفته شد ن اوضاع روم 8- فرود آمد ن برادران ترک در جزیره ( در شمال سوریه)9- منزل گرفتن روم در رمله (درفلسطین) .
ای جابر پس آن همان سال است که اختلاف بسیاری در هر زمین از ناحیه مغرب [یاغربپدید خواهد آمد و نخستین سرزمینی که خراب می شود شام است.در آن هنگام بر سه پرچم اختلاف خواهند نمودپرچمی سر خ وسفید و پرچمی سیاه و سفید و پرچم سفیانی .
سلسله حوادث را می توان به سه بخش تقسیم کرد قسمتی از احادیث و روایات، سلسله های حوادث را تا خرو ج سفیانی بیان می کنند و قسمت دیگر، سلسله حوادث را تا بانگ وندای آسمانی و قسمت سوم، سلسله های حوادث را تا  ظهور حضرت مهدی[عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف]بطورکلـّی بیان می کنند.

تذ کر 1- اکثر قریب به اتـّفاق این سلسله ها
در طول 26 ماه تا زمان ظهور اتـّفاق می افتد.
تذ کر 2- از ذکر علائمی که  قبلا ً واقع شده است خود داری گرد ید.
تذ کر3- علائم واقع شده در حدود 570 علامت می باشد .
 محقـّـقین محترم برای کسب  اطــّـلاعات بیشتر  به جلد دوم
 کتاب روزگار رهایی و کتاب مهدی منتظر [عجـّـل الله تعالی فرجـه الشّریف]مراجعه نمایند.
و اما روز ظهور آن حضرت[عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریفبنابر روایات  روز جمعه و عاشوراست و آنچه نهی شده است از تعیین وقت ، منظور سال ظهور به طور دقیق می باشد. یکی از مفید ترین ویژگی های دانستن علائم ظهور آن است که می توانید یک یا د و سال را در هر لحظه ای از زمان که زند گی می کنید، پیش بینی کنید که ظهور واقع می گرد د یا خیر. بنابر روایات، ظهور آن حضرت [عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریفدر سالی فرد مثل یک ،سه،پنج،هفت،نه، صورت می پذیرد. بنابراین علائم حتمی  باید در سالی زو ج انجام گیرد. {البته همان طور که ائمّه اطهار(علیهم السّلامبه ماه های قمری عنایت داشته اند و آشکار شد ن علائم را بر اساس ماه های قمری بیان کرده اند ،به حوادث هم باید بر همین اساس توجه کرد.}
دریک سال قبل از ظهورسه موضوع  کاملاً آشکار, پدیدار خواهد شد :
الف– مناطق مختلفی در سراسر شرق و غرب دنیا خسف شده
و به زمین فرو می رود 
که مهمترین آنها بیدا است که جزء علائم حتمی می باشد.
ب– سادات و علویّان زیادی از جمله سیّد حسنی و شعیب بن صالح و
 یمانی جهت زمینه سازی ظهور و تسلیم پرچم هدایت به 
حضرت [عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریفخرو ج می کنند 
که مهمترین آن ها یمانی و از علائم حتمی ظهور می باشد.
ج– نداهای مختلفی در ماه های رجب، رمضان ، ذیحجه ، عاشورا و صورت
 می پذ یرد که مهمترین آن ها در شب 23 ماه رمضان
 خواهد بود واز علائم حتمی ظهور می باشد