عمرم رسید به نیمه دوران نیامدی


حیران شدم از درد یتیمان نیامدی