*26ماه انتظار با علائم ظهور* http://www.26m.ir 2018-12-13T14:37:27+01:00 text/html 2018-12-13T09:33:54+01:00 www.26m.ir H D وحشتی شیرین تر از عسل http://www.26m.ir/post/55 <div align="center"><img src="http://www.parsiblog.com/TelFiles/34206/12254135.jpg" class="mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small"></div> text/html 2018-11-23T11:11:20+01:00 www.26m.ir H D تصاویر مهدوی عج=04 http://www.26m.ir/post/51 <div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8311520168/entezaremaammahdi_09.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8311520168/entezaremaammahdi_09.jpg" class="shrinkToFit" width="509" height="509"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8311520134/entezaremaammahdi_08.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8311520134/entezaremaammahdi_08.jpg" class="shrinkToFit" width="500" height="500"></div> text/html 2018-11-03T03:33:16+01:00 www.26m.ir H D السّلام علیکم یا اهل البیت النّبوه http://www.26m.ir/post/50 <div align="center"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">عاشقان حرمت عاشق دیدار تو اند<br><br>نظری کن به دل این همه عشّاق رخت</font></font></div> text/html 2018-10-28T15:15:44+01:00 www.26m.ir H D بذر ناب انتظار http://www.26m.ir/post/53 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(36, 24, 1); background-color: rgb(242, 242, 242);"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span dir="rtl" lang="FA" style="color: black;">-------------<br>مهدى اى آبى ترین احساس‌ها!<br>&nbsp;اى معطر از شمیم یاس‌ها!<br>&nbsp;اى تو خورشید شبِ یلداى من!<br>&nbsp;اى همه انگیزه فرداى من!<br>&nbsp;اى نشانى از خدا، خال لبت!<br>&nbsp;عاشقم، عاشق بسوزد در تَبَت‏<br>&nbsp;اى که دستت روى دوشِ آفتاب!<br>&nbsp;چشم من با یاد تو رفته به خواب‏<br>&nbsp;اى که جارى از کلام تو غزل!<br>&nbsp;صاحب دنیا تو بودى از اَزَل‏<br>&nbsp;ترجمان لحن خیس اشکها!<br>&nbsp;رازدار گفتگوهاى خدا!<br>&nbsp;اى که با دریا تکلّم مى‏کنى<br>برکه‌ها را پرتلاطم می‌کنی‏<br>&nbsp;اى قرار ما همه آدینه‏ ها<br>&nbsp;درمیان سبزى سبزینه ‏ها<br>&nbsp;مهدى! اى از نسل گلهاى سپید<br>&nbsp;اى شِفابخش دل مجروح بید<br>&nbsp;غیبت تو فصل زرد بى‏ کسى است‏<br>&nbsp;انتظارم، رویش دلواپسى است‏<br>&nbsp;یاد تو تا در دلم آمد فرود<br>&nbsp;شعر من بى ‏اختیار از تو سرود<br>&nbsp;بعد از این من باغبانى مى‏ شوم‏<br>&nbsp;باغبان بى‏ نشانى مى‏ شوم‏<br>&nbsp;تا بِکارم بذر ناب انتظار<br>&nbsp;در دل ابرىّ خود، فصل بهار</span></font></p><p style="color: rgb(36, 24, 1); background-color: rgb(242, 242, 242);"><font size="3" face="Mihan-Yekan" style="color: rgb(36, 24, 1); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(242, 242, 242);"></font></p><div align="center" style="color: rgb(36, 24, 1); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(242, 242, 242);"><p style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span dir="rtl" lang="FA" style="color: black;">--------------------</span></font></p><p style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; text-align: center;"><a href="http://313yaar.persianblog.ir/post/162" target="_blank" title="">http://313yaar.persianblog.ir/post/162</a></p><p style="font-size: 10.6667px; font-family: Tahoma; text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><span class="Apple-style-span" style="line-height: normal; font-size: 11px;"><span dir="rtl" lang="FA" style="font-size: 8.5pt; color: black;">-----------------</span></span></font></p></div></div> text/html 2018-09-29T03:45:48+01:00 www.26m.ir H D *26ماه انتظار با علائم ظهور*=pdf http://www.26m.ir/post/1 <div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/7473169030/01a_hatmi.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; width: 529px; height: 358px; cursor: pointer;" align="bottom" hspace="0" height="318" border="0" width="470">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center">-----------------&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center"><img src="http://s1.picofile.com/file/7473169458/02a_ghabel.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; width: 526px; height: 375px; cursor: pointer;" align="bottom" hspace="0" height="335" border="0" width="470">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center">---------------------&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/7473169886/03a_darkhor.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; width: 511px; height: 386px; cursor: pointer;" align="bottom" hspace="0" height="355" border="0" width="470">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center">-------------------</p></div><div style="text-align: center;">----------------------</div><div style="text-align: center;">*26ماه انتظار با علائم ظهور*=pdf</div><div style="text-align: center;">--------------------------</div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 19px;"><a href="http://s4.picofile.com/file/7914633117/26m_entezar.pdf.html" style="font-weight: bold; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(100, 0, 255); line-height: 16px; font-family: tahoma, tahoma, sans-serif; text-decoration: none; ">http://s4.picofile.com/file/7914633117/26m_entezar.pdf.html</a></span></div><div style="text-align: center;">-------------------------</div> text/html 2018-09-26T06:08:41+01:00 www.26m.ir H D *26ماه انتظار با علائم ظهور* + تحقیقات مهدویّت http://www.26m.ir/post/46 <div style="text-align: center;"><div><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/7473169030/01a_hatmi.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; cursor: pointer;" align="bottom" hspace="0" height="309" border="0" width="437">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center">-----------------&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center"><img src="http://s1.picofile.com/file/7473169458/02a_ghabel.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; cursor: pointer;" align="bottom" hspace="0" height="318" border="0" width="436">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center">---------------------&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/7473169886/03a_darkhor.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; cursor: pointer;" align="bottom" hspace="0" height="319" border="0" width="423">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center">-------------------</p></div><div>----------------------</div><div>*26ماه انتظار با علائم ظهور*=pdf</div><div>--------------------------</div><div><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 19px;"><a href="http://s4.picofile.com/file/7914633117/26m_entezar.pdf.html" style="font-weight: bold; font-size: 8pt; margin: 0px; color: rgb(100, 0, 255); line-height: 16px; font-family: tahoma, tahoma, sans-serif; text-decoration: none;">http://s4.picofile.com/file/7914633117/26m_entezar.pdf.html</a></span></div><div>-------------------------<br>======================<br><div align="center"><div id="post_cat" style="text-align: center;"><br></div> <div style="text-align: center;">---------------<br><br></div> <div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><font size="4" color="#CC33CC">دانلود رایانه ای 26 سال تحقیقات مهدویّت</font><br>================</span><br><span style="font-size: small;"> <p class=" "><a href="http://s9.picofile.com/file/8278459018/zohoor.zip.html">http://s9.picofile.com/file/8278459018/zohoor.zip.html</a></p> ==================<br>شامل علائم و نشانه های ظهور- بعضی از کتابهای مهدوی<br>-----------------<br>فایلهای صوتی علائم ظهور<br>--------------<br>===========================<br>ابتدا با برنامه winrar از حالت فشرده خارج نمایید</span></div> <div style="text-align: center;">برچسب‌ها:&nbsp;<a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-26-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%91%D8%AA">دانلود 26 سال تحقیقات مهدویّت</a>،&nbsp;<a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1">علائم و نشانه های ظهور</a>،<a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C">کتابهای مهدوی</a><br><br>-----------------------<br>» نوع مطلب :&nbsp;<a href="http://alef12.mihanblog.com/post/category/10">گل نرگس عج</a>&nbsp;،<a href="http://alef12.mihanblog.com/post/category/8">کتاب</a>&nbsp;،<a href="http://alef12.mihanblog.com/post/category/1">دانلود</a> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:200%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div> </div></div></div></div> text/html 2017-12-08T05:34:55+01:00 www.26m.ir H D تصاویر مهدوی عج=02 http://www.26m.ir/post/48 <div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8309284342/entezaremaammahdi_05.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8309284342/entezaremaammahdi_05.jpg" class="shrinkToFit" style="width: 397px; height: 599px;"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8309284334/entezaremaammahdi_04.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8309284334/entezaremaammahdi_04.jpg" style="width: 391px; height: 286px;"></div> text/html 2017-12-05T11:39:21+01:00 www.26m.ir H D تصاویر مهدوی عج=03 http://www.26m.ir/post/49 <div align="center"> <table class="Post" width="100%" cellspacing="5" border="0"><tbody><tr><td class="Date" colspan="2" align="left"><br></td></tr><tr> <td class="Title" colspan="2"><br></td> </tr> <tr> <td class="Text" colspan="2"><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8310179484/entezaremaammahdi_06.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8310179484/entezaremaammahdi_06.jpg" class="shrinkToFit" style="width: 465px; height: 601px;"><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8310179500/entezaremaammahdi_07.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8310179500/entezaremaammahdi_07.jpg" class="overflowingVertical" width="475" height="671"></div> <div style="margin: 10px 0px;" align="center">برچسب‌ها: <a href="http://www.ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B9%D8%AC">تصاویر مهدوی عج</a></div></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-12-01T09:58:05+01:00 www.26m.ir H D تصاویر مهدوی عج=01 http://www.26m.ir/post/47 <div align="center"><div class="cnt"><p style="text-align: center;"><img style="width: 380px; height: 257px;" src="http://s9.picofile.com/file/8308874168/entezarzohoor.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8308874168/entezarzohoor.jpg"></p> <p style="text-align: center;"><img class="shrinkToFit" src="http://s8.picofile.com/file/8308873950/entezaremaammahdi_02.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8308873950/entezaremaammahdi_02.jpg" width="425" height="601"></p> <p style="text-align: center;"><img class="shrinkToFit" style="width: 403px; height: 587px;" src="http://s9.picofile.com/file/8308874042/entezaremaammahdi_03.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8308874042/entezaremaammahdi_03.jpg"></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img class="shrinkToFit" src="http://s9.picofile.com/file/8308873884/entezaremaammahdi_01.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8308873884/entezaremaammahdi_01.jpg" width="395" height="571"></p><br>برچسب‌ها: <a href="http://entezar-emam-mahdi.blogfa.com/tag/%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%d9%88%db%8c-%d8%b9%d8%ac">تصاویر مهدوی عج</a></div></div> text/html 2017-05-01T23:31:53+01:00 www.26m.ir H D 26m.ir http://www.26m.ir/post/37 <div align="center"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">===============</span> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">------------------</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">دانلود صوتی علائم ظهور=</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;">wma</span></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;">-----------------------------</span></p> <p class=" "><a href="http://s8.picofile.com/file/8272199784/5_alaem_zohoor.wma.html"><span style="font-size: 8pt;">http://s8.picofile.com/file/8272199784/5_alaem_zohoor.wma.html</span></a></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;">-----------------------</span><br><span style="color: rgb(153, 51, 153);"><strong><font size="3"><span style="font-family: " lang="FA">حجت</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">الاسلام</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">علی</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">اکبر</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">مهدی</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">پور</span></font></strong></span></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;">---------------------------</span></p> <p class=" "><a href="http://s8.picofile.com/file/8272199234/alaem_zohoor_m1.wma.html"><span style="font-size: 8pt;">http://s8.picofile.com/file/8272199234/alaem_zohoor_m1.wma.html</span></a></p> <p class=" ">-------------------------------</p> <p class=" "><a href="http://s9.picofile.com/file/8272199634/alaem_zohoor_m2.wma.html"><span style="font-size: 8pt;">http://s9.picofile.com/file/8272199634/alaem_zohoor_m2.wma.html</span></a></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;">------------------</span></p><p class=" "><font size="4"><span style="color: rgb(0, 51, 255);"><span style="font-family: " lang="FA">استاد</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">محمد</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">علی</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">انصاری</span></span></font></p><p><font face=""><font size="4">---------------</font></font></p><p class=" "><span style="font-size: 7pt; font-family: "><a href="http://s9.picofile.com/file/8272247626/alaem_zohoor_ansaari.wma.html"><span dir="ltr">http://s9.picofile.com/file/8272247626/alaem_zohoor_ansaari.wma.html</span></a></span></p><p class=" "><span style="font-size: 8pt;">------------------</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">دانلود ویدئویی علائم ظهور</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;">3gp=</span></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;">------------------------</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">با تلفن همراه دانلود نکنید</span></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;">&nbsp;</span></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;">---------------------------</span></p> <p class=" "><a href="http://s9.picofile.com/file/8272200418/5_alaem_zohoor.3gp.html"><span style="font-size: 8pt;">http://s9.picofile.com/file/8272200418/5_alaem_zohoor.3gp.html</span></a></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;">--------------</span></p><p class=" "> </p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><span style="color: rgb(153, 51, 153);"><strong><font size="3"><span style="font-family: " lang="FA">حجت</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">الاسلام</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">علی</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">اکبر</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">مهدی</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">پور</span></font></strong></span></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;">------------------</span></p> <p class=" "><a href="http://s8.picofile.com/file/8272203692/alaem_zohoor_m11.3gp.html"><span style="font-size: 8pt;">http://s8.picofile.com/file/8272203692/alaem_zohoor_m11.3gp.html</span></a></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;">==================</span></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8272245534/alaem_zohoor_m22.3gp.html">http://s9.picofile.com/file/8272245534/alaem_zohoor_m22.3gp.html</a></span></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;">&nbsp;--------------</span></p><p class=" "> </p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><font size="4"><span style="color: rgb(0, 51, 255);"><span style="font-family: " lang="FA">استاد</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">محمد</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">علی</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">انصاری</span></span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><span dir="ltr" style="font-size: 8pt;">-----------------------</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8272247626/alaem_zohoor_ansaari.wma.html"> </a></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8272247600/alaem_zohoor_ansaari.3gp.html"><span dir="ltr" style="font-size: 8pt;">http://s8.picofile.com/file/8272247600/alaem_zohoor_ansaari.3gp.html</span></a></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><span dir="ltr" style="font-size: 8pt; font-family: ">&nbsp;</span></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;">===================</span></p> <p class=" "><span dir="rtl" style="font-size: 16pt;" lang="FA">متنی</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">=========</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8272245550/www_irpdf_com_9031_.exe.html"><span dir="ltr">http://s9.picofile.com/file/8272245550/www_irpdf_com_9031_.exe.html</span></a></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 8pt;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">===========</span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">دانلود کتب + صوتی یکجا<br></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> </p><p class=" "><span style="font-size: 8pt;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8277632134/zohoor.zip.html">http://s8.picofile.com/file/8277632134/zohoor.zip.html</a></span></p> <span style="font-size: 12pt;" lang="FA">===========</span><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">=============</span></p> <div style="margin: 10px 0px;">برچسب‌ها: <a href="http://www.ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1">دانلود صوتی علائم ظهور</a>، <a href="http://www.ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B13gp-">دانلود ویدئویی علائم ظهور</a></div></div><br> text/html 2016-12-20T12:47:59+01:00 www.26m.ir H D موعود شناسی و پاسخ به شبهات http://www.26m.ir/post/42 <div align="center"><h2><span style="color: #800080;">&nbsp; موعود شناسی و پاسخ به شبهات</span></h2> <h2><span style="color: #008080;">نویسنده : علی اصغر رضوانی</span></h2> <p style="text-align: center;">===============</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.ghbook.ir/u2287992">www.ghbook.ir/u2287992</a></p> <p style="text-align: center;">===============</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://noorfatemah.org/Uploads/library/kalaam/0152.pdf">http://noorfatemah.org/Uploads/library/kalaam/0152.pdf</a></p> <p style="text-align: center;">====================</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.ghadeer.org/Book/106">http://www.ghadeer.org/Book/106</a></p> <p style="text-align: center;">=============</p> <div class="XN2"> <p style="text-align: center;">============</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://angoor.parsiblog.com/Posts/339/%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%88%d8%af+%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a+%d9%88+%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae+%d8%a8%d9%87+%d8%b4%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%aa/" target="_blank">ادامه مطلب...&nbsp;</a></p> </div> <p style="text-align: center;">================</p></div> text/html 2016-11-18T15:10:16+01:00 www.26m.ir H D عصر ظهور علی کورانی http://www.26m.ir/post/41 <div align="center"><div class="col-lg-3 col-md-4 col-sm-4 bgcolor-azure shadow-box-8"> <ul><div class="color-red text-shado-8">فهرست کتاب</div><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2801"> تقدیم به:</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2802"> سخن ناشر:</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2803"> مقدمه مترجم</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2804"> مؤلف</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2805"> انگیزه ترجمه</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2806"> مقدمه</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2807"> سیمای کلی دوران ظهور</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2808"> آشوب گری شرق و غرب علیه مسلمانان‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2809"> رومیان و نقش آنان در زمان ظهور</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2810"> ترکان و نقش آنان در دوران ظهور</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2811"> یهودیان و نقش آنان در دوران ظهور</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2812"> مقدمه‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2813"> وعده الهی نسبت به نابودی یهودیان‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2814"> وعده خداوند نسبت به تسلط و چیرگی بر یهودیان‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2815"> وعده خداوند در فرونشاندن آتش جنگ یهودیان‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2816"> خلاصه تاریخ یهودیان‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2817"> دوران حضرت موسی و یوشع علیهاالسلام‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2818"> روی کار آمدن داوران، دوره پریشانی و سلطه فرمانروایان محلی بر آنان‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2819"> دوره داود و سلیمان علیهاالسلام‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2820"> دوران تجزیه و نزاع و کشمکش داخلی‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2821"> دوره استیلای آشوریان‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2822"> دوران تسلط بابلیان‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2823"> دوران استیلای ایرانیان‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2824"> دوران استیلای یونانی‏ها</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2825"> دوره استیلای رومیان‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2826"> اعراب و نقش آنان در دوران ظهور</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2827"> سرزمین شام و جنبش سفیانی‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2828"> حوادث شام پیش از خروج سفیانی‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2829"> فتنه همگانی و فتنه سرزمین شام‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2830"> زمین لرزه‏ای در دمشق و اطراف آن‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2831"> ورود سپاه ایران و مغرب به سرزمین شام‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2832"> کشمکش بر سر قدرت بین اصهب و ابقع‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2833"> جنبش سفیانی‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2834"> بیوگرافی سفیانی‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2835"> پلیدی و سرکشی سفیانی‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2836"> فرهنگ و گرایش سیاسی سفیانی‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2837"> تلاش سفیانی برای مذهبی جلوه دادن جنبش خود</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2838"> کینه سفیانی نسبت به اهل بیت و شیعیان‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2839"> درفش سرخ سفیانی‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2840"> آیا سفیانی یکی است یا چند تن</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2841"> آغاز جنبش سفیانی و مراحل آن‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2842"> از وادی یابس (دره خشک) تا دمشق‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2843"> نبرد بزرگ قرقیسیا</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2844"> اشغال عراق توسط سفیانی‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2845"> پیشروی لشکر سفیانی به سوی حجاز (لشکری که در زمین فرو می‏رود)</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2846"> آغاز بازگشت و عقب نشینی سفیانی.</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2847"> نبرد اهواز</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2848"> سفیانی در نبرد فتح قدس‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2849"> یمن و نقش آن در دوران ظهور</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2850"> مصر و حوادث آن در دوران ظهور</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2851"> سرزمین اسلامی مغرب و حوادث دوران ظهور</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2852"> عراق و نقش آن در دوران ظهور</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2853"> حسنی و شیصبانی و عوف سلمی‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2854"> مرحله سوم: لشکرکشی سفیانی و خراب شدن بصره‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2855"> مرحله چهارم: آزاد شدن عراق به دست حضرت مهدی علیه‏السلام‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2856"> جنگ جهانی در دوران ظهور</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2857"> ایرانیان و نقش آنان در دوران ظهور</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2858"> مقدمه‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2859"> آیات و اخبار در ستایش ایرانیان‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2860"> در تفسیر گفته خدای سبحان: و آخرین منهم لما یلحقوابهم‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2861"> در تفسیر کلام خدای بزرگ: بعثنا علیکم عباداً لنا اولی بأس شدید</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2862"> روایت: شیران بی‏فرار</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2863"> روایت: گوسفندان سیاه و سفید</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2864"> روایت:ایرانیان ،طرفداران اهلبیت‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2865"> روایت: عجم، مورد اعتماد پیامبر</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2866"> روایت: آیا مردم، کسانی جز فارسیان و رومیان‏اند؟</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2867"> ایرانیان و آغاز زمینه سازی برای ظهور حضرت مهدی علیه السلام‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2868"> خراسانی و یاور او شعیب‏بن صالح هر دو ایرانی هستند</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2869"> روایت: آغاز حکومت مهدی علیه السلام از ایران‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2870"> روایت: امت محمد (صلی الله علیه و آله) و حکومت مردی از اهل بیت‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2871"> روایات مربوط به قم، و مرد موعود این شهر</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2872"> روایت: اهل مشرق و پرچمهای سیاه‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2873"> روایت: پرچمهای خراسان تا قدس‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2874"> روایت طالقان‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2875"> آیا روایات مربوط به مهیاگران، بر آغاز دوران ظهور دلالت دارد؟</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2876"> ظاهر شدن خراسانی و شعیب در ایران‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2877"> نهضت ظهور مقدس‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2878"> کامل شدن نهضت حضرت مهدی در مدت چهارده ماه‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2879"> بحران حکومت در حجاز</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2880"> خارج شدن امام (ع) با اضطراب و نگرانی از مدینه‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2881"> گرد آوری یاران‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2882"> حرکت آزمایش - کشته شدن نفس زکیه‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2883"> (ای پیامبر) حق آمد و باطل نابود شد</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2884"> آزاد سازی مدینه منوره و حجاز</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2885"> حضرت مهدی علیه‏السلام در ایران و عراق‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2886"> پیشروی به سوی قدس‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2887"> فرود آمدن مسیح(ع) از آسمان‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2888"> قرارداد صلح و آتش‏بس بین امام(ع) و غربیان‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2889"> غربیان به اسلام می‏گروند</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2890"> سیمای حکومت جهانی امام مهدی (ع)</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2891"> مقدمه‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2892"> پاکسازی زمین از وجود ستم و ستمکاران‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2893"> احیاء دوباره اسلام و جهان شمولی آن‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2894"> دگرگونی زندگی مادی و ایجاد رفاه.</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2895"> استخراج گنج‏های زمین و تقسیم آن بین مردم‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2896"> برخورداری امت مسلمان (اسلامی) از نعمت‏ها و عمران و آبادی زمین‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2897"> دگرگونی علوم طبیعی و وسائل زندگی‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2898"> حکومتی بزرگتر از سلطنت سلیمان و ذوالقرنین‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2899"> راه یافتن به جهان بالا</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2900"> راه یافتن به جهان آخرت و بهشت‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2901"> حضرت مهدی علیه‏السلام از دیدگاه شیعه‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2902"> اعتقاد به امامت از پایه‏های اساسی مذهب تشیع‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2903"> مقام حضرت مهدی (ع) در پیشگاه پروردگار</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2904"> سخنان امامان درباره حضرت مهدی (ع)</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2905"> نمونه‏هایی از دعاها و زیارت آن حضرت‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2906"> مهدی منتظر (علیه‏السلام) از دیدگاه اهل سنت‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2907"> یکسانی اعتقاد به مهدی منتظر از دیدگاه شیعه و اهل سنت‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2908"> کهن‏ترین کتاب اهل سنت درباره مهدی‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2909"> قدیمی‏ترین اثر شیعی درباره عقیده مهدی‏</a></li><li><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/20/2910"> پاسخ‏های محکم اهل سنت به تردید کنندگان در عقیده به مهدی‏</a></li></ul> </div></div> text/html 2016-11-17T07:21:34+01:00 www.26m.ir H D تأملی در نشانه های حتمی ظهور http://www.26m.ir/post/40 <div style="text-align: center;"><h1 style="margin: 0px 0px 12px; font-family: Tahoma; line-height: 21.6px; text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 28px;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">تأملی در نشانه های حتمی ظهور</span></span></h1><h1 style="margin: 0px 0px 12px; font-family: Tahoma; line-height: 21.6px; text-rendering: optimizeLegibility; font-size: 28px;"><span style="color: rgb(128, 128, 0); font-size: medium; font-weight: lighter; letter-spacing: -0.03em; line-height: 21.6px; text-align: right;">نویسنده : نصرت الله آیتی</span></h1><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><span style="font-size: medium;"><strong style="font-family: homa, tahoma, arial; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">------------</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><a href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396673" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">http://www.ghadeer.org/Book/2625/396673</a></p><p style="margin: 0px 0px 10px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><span style="font-size: medium;"><strong style="font-family: homa, tahoma, arial; font-size: 14px;"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">-----------</span></strong></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 12.16px; line-height: 1.3em;">&nbsp;</span></p><div class="color-red text-shado-8" style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;">فهرست کتاب</div><ul style="padding: 0px 0px 18px 22px; margin: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21.6px;"><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396673" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">شناسنامه کتاب</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396674" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">تقدیم</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396675" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">مقدمه</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396676" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">کلیات</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396677" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">تعریف علایم ظهور</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396678" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">جایگاه نشانه های ظهور در هندسه ی دین</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396679" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">فلسفه نشانه های ظهور</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396680" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">تمایز اصول حاکم و نشانه های ظهور</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396681" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">1. اصول اصالت دارند و نشانه ها مکملند</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396682" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">2. اصول در همه شرایط به کار می آیند، نشانه ها در شرایط خاص</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396683" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">3. اصول را نمی توان تفسیر نادرست کرد اما نشانه ها را می توان</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396684" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">4. تقدم اصول بر نشانه ها در مقام تعارض</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396685" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">علایم ظهور و بدا</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396686" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">1. دیدگاه عدم وقوع بدا در علایم حتمی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396687" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">2. دیدگاه امکان بدا در علایم حتمی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396688" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">دلایل اول: روایات</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396689" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">دلیل دوم: بدا</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396690" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">دلیل سوم: همیشگی بودن احتمال ظهور</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396691" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">دلیل چهارم: ناگهانی بودن ظهور</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396692" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">یمانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396693" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">پیامبر اکرم(ص) و تکریم اهل یمن</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396694" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">یمانی در آینه روایات و تاریخ</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396695" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">1. عبدالرحمن بن اشعث</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396696" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">2. یزید بن ملهب</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396697" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">3. عبدالرحمن بن محمد</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396698" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">4. عبدالرحیم بن عبدالرحمان</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396699" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">5. احمد حسن یمانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396700" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">تشکیلات و عملکرد جریان یمانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396701" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">فعالیت فرهنگی جریان یمانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396702" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">فعالیت نظامی جریان یمانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396703" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">6. سید حسن بدرالدین الحوثی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396704" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">یمانی و حتمیت</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396705" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">نام یمانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396706" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">زمان قیام یمانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396707" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">مکان قیام یمانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396708" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">یمانی درفش هدایت</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396709" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">سیر حرکت یمانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396710" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">1. درگیری با سفیانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396711" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">2. فتح روم، هند، استانبول...</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396712" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">فرجام جنبش یمانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396713" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">معیارهای تشخیص یمانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396714" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">ره یافت ها</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396715" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">سفیانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396716" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">سفیانی؛ نماد یا حقیقت</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396717" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">فرضیه اول: نمادین بودن واژه سفیانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396718" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">فرضیه دوم: انسان بودن سفیانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396719" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">سفیانی؛ شخصی یا نوعی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396720" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">سفیانی و حتمیت</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396721" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">اشکالات و پاسخ ها</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396722" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">1. ضعف سند روایات سفیانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396723" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">2. تعارض و آشفتگی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396724" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">3. شباهت با سفیانی های تاریخی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396725" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">4. ارتباط سفیانی با بنی امیه و بنی عباس</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396726" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">اوصاف شخصی سفیانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396727" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">نام سفیانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396728" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">نسب سفیانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396729" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">ویژگی های بدنی سفیانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396730" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">دین سفیانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396731" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">ویژگی های قیام</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396732" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">زمان قیام سفیانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396733" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">مکان قیام سفیانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396734" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">اهداف سفیانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396735" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">چگونگی قیام سفیانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396736" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">پیوستگی قیام سفیانی با ظهور امام مهدی (عج)</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396737" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">سیر قیام سفیانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396738" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">تثبیت موقعیت</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396739" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">نبرد قرقیسیا</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396740" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">حمله به عراق</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396741" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">حمله به مدینه</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396742" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">سفیانی و جامعه بین الملل</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396743" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">خسف بیدا</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396744" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">نبرد امام مهدی (عج) با سفیانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396745" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">فرجام سفیانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396746" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">مدت اقدامات سفیانی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396747" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">خسف بیداء</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396748" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">اهمیت خسف بیداء</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396749" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">خسف بیداء در قرآن</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396750" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">خسف بیداء در منابع شیعه و اهل سنت</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396751" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">خسف بیداء در منابع فقهی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396752" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">تنوع خسف</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396753" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">1. خسف جابیه</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396754" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">2. خسف حرستا</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396755" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">3. خسف بغداد و بصره</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396756" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">4. خسف مشرق و مغرب و جزیره العرب</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396757" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">خسف بیداء نشانه ظهور</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396758" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">خسف و حتمیت</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396759" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">جهت حرکت سپاه خسف</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396760" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">الف) شهر مکه</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396761" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">ب) شهر مدینه</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396762" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">خسف بیداء؛ رخدادی اعجاز آمیز</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396763" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">زمان خسف</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396764" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">نفس زکیه</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396765" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">قتل نفس زکیه یکی از پنج نشانه</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396766" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">حتمی بودن کشته شدن نفس زکیه</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396767" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">معنای نفس زکیه</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396768" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">نام نفس زکیه</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396769" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">لقب نفس زکیه</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396770" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">1. النفس</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396771" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">2. نفس حرام</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396772" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">3. النفس الطیبه الزکیه</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396773" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">4. غلام من آل محمد (ص)</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396774" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">5. الدم الحرام</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396775" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">نسب نفس زکیه</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396776" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">1. از خاندان قریش</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396777" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">2. از خاندان پیامبر (ص) و فرزند حسن</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396778" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">3. از خاندان امام حسین(ع)</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396779" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">هدف نفس زکیه</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396780" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">زمان شهادت نفس زکیه</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396781" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">مکان شهادت نفس زکیه</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396782" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">روایات دسته اول</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396783" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">روایات دسته دوم</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396784" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">نفس زکیه و محمد بن عبدالله</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396785" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">نقد و بررسی مرحله اول</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396786" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">قرینه اول</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396787" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">قرینه دوم</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396788" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">قرینه سوم</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396789" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">قرینه چهارم</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396790" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">نقد و بررسی نظریه انطباق (مرحله دوم)</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396791" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">خاتمه</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396792" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">1. اختلاف بنی</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396793" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">2. آشکار شدن دست در آسمان</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396794" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">3. طلوع خورشید از مغرب</a></li><li style="line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><a class="link-1" href="http://www.ghadeer.org/Book/2625/396795" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration: none; transition: color 0.15s ease-in-out 0s; font-family: homa, tahoma, arial;">پاورقی ها</a></li></ul></div> text/html 2016-10-29T12:01:18+01:00 www.26m.ir H D کتاب شش ماه پایانی http://www.26m.ir/post/39 <div align="center"><div align="center"><div class="postbody"><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan">================<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8272647342/6mahpayani.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8272647342/6mahpayani.jpg"><br>======================</font> <p class=" " style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">بیان نشانه‌های ظهور با محوریت زمانی</span></font></p> <p class=" " style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;</font></p> <p class=" " style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr">*****</span></font></p> <p class=" " style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr"><span>&nbsp;</span>» </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">منادى از آسمان به نام قائم(ع) ندا سر می ‏دهد و از مشرق تا مغرب صدایش را می ‏شنوند. از ترس آن صدا هیچ خوابیده‏اى نمى‏ماند؛ مگر اینکه بیدار مى‏شود و ایستادگان همگى می ‏نشینند و نشستگان هم بر دو پاى خویش برمی ‏خیزند. خداوند بیامرزد هر که از این صدا عبرت بگیرد. صدا، صداى جبرئیل روح‏الامین است که در شب جمعه بیست و سوم ماه رمضان بر خواهد خاست.</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">پس از آن شکایتى نداشته باشید و گوش فرا دهید و اطاعت کنید. در انتهاى روز صداى ابلیس ملعون (شنیده می ‏شود) که ندإ؛ می ‏دهد آگاه باشید که فلانى مظلومانه کشته شد تا مردم را به شک بیندازد و آنها را مبتلا به فتنه کند.</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">چقدر شک‏ کنندگان متحیر در آن روز زیادند که در آتش افکنده شده‏ اند. وقتى صدا را در ماه رمضان شنیدید از آن شکایت نکنید که آن صداى جبرئیل است و نشانه آن این است که به نام قائم و پدرش(ع) ندا می ‏دهد. به طورى که حتى دوشیزگان در خلوتگاه‏ هایشان در خانه آن را می ‏شنوند</span></font></p> <p><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA"> و پدر و برادر خویش را براى خروج (و قیام) تشویق می ‏کنند</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr">. «</span></font></p> <p style="text-align: left;"><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;</font></p> <p class=" " style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr"> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">آیا پیش‌گویی‌ های حضرات معصومین علیهم السّلام در طول تاریخ محقّق شده است؟</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr"><br> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">چه تعدادی از نشانه‌های ظهور در حال حاضر محقّق شده است؟&nbsp; </span></font></p> <p class=" " style="text-align: left; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">&nbsp;</span></font></p> <p class=" " style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">آیا می‌دانید که بر طبق روایات اسلامی، ظهور در سال فرد به وقوع می‌پیوندد؟</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr"><br> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">چقدر از حوادث شش ماه پیش از ظهور آگاهید؟</span></font></p> <p class=" " style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">&nbsp;</span></font></p> <p class=" " style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">روز قیام امام مهدی علیه السلام چه روزی است؟</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr"><br> <br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">آیا می‌توان برای ظهور امام زمان علیه‌السلام وقتی تعیین کرد؟</span></font></p> <p class=" " style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">کتاب شش ماه پایانی نوشته مجتبی الساده، اثری است که در آن </span></font></p> <p class=" " style="text-align: left; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">&nbsp;</span></font></p> <p class=" " style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA"><span>&nbsp;</span>حوادث شش ماه منتهی به ظهور حضرت بقیة الله(عج) بر اساس احادیث بیان شده است</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr">.<br> <br> </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">ناشر در ابتدای این کتاب یادآوری می کند که اخباری که در کتاب شش ماه پایانی آمده است، مسلمین را به هوشیاری، آمادگی، انتظار و اطلاع جامع دربارة آخرالزّمان دعوت می‌کند و از آنان می‌خواهد که همه&nbsp; مناسبات و روابط فردی و اجتماعی خود را متناسب با آن شرایط ویژه تنظیم کنند تا شاید از فتنه‌ها در امان مانند و در زمره مشتاقان و</span></font></p> <p><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">منتظران شاهد ظهور آخرین منجی موعود باشند</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr">.</span></font></p> <p class=" " style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr"> <br> </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">این اثر خواندنی که تقویم حوادث شش ماهه پیش از ظهور است از</span></font></p> <p class=" " style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA"><span>&nbsp;</span>چهار فصل کلی تشکیل شده است، عناوین این فصول عبارتند از</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr">:<br> </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">الف-</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr">&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">غیبت و دوران پیش از ظهور</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">ب-</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr">&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">سبک توصیف دوران و سال ظهور در روایات</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">ج-</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">تقویم حوادث سال ظهور</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr"><br> </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">د-</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr">&nbsp; </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" lang="FA">مباحث تکمیلی</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr">.</span></font></p> <p class=" " style="line-height: 150%;" dir="ltr"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;" dir="ltr">================</span></font> </p> <p class=" " style="line-height: 150%;"><font face="Mihan-Yekan"><a rel="nofollow" href="http://yaranshop.ir/index.php?route=product/product&amp;product_id=159"><span>http://yaranshop.ir/index.php?route=product/product&amp;product_id=159</span></a></font></p> <p class=" " style="line-height: 150%;" dir="ltr"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%;">=================</span></font></p> </div><font face="Mihan-Yekan"><br>برچسب‌ها: <a href="http://www.ddddd12.blogfa.com/tag/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b4%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c">کتاب شش ماه پایانی</a></font></div></div><font face="Mihan-Yekan"> </font><br> برچسب ها: <a href="http://angoor.mihanblog.com/post/tag/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%B4%D8%B4%20%D9%85%D8%A7%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C">کتاب شش ماه پایانی</a><br> </div> text/html 2016-10-26T03:16:34+01:00 www.26m.ir H D دانلود علائم ونشانه های ظهور http://www.26m.ir/post/38 <div align="center"><div align="center"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">-------------</span> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">دانلود صوتی علائم ظهور=</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;">wma</span></font></p><font face="Mihan-Yekan"> </font><p class=" "><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 8pt;">-----------------</span><br><span style="font-size: 7pt;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8272247626/alaem_zohoor_ansaari.wma.html"><span dir="ltr">http://s9.picofile.com/file/8272247626/alaem_zohoor_ansaari.wma.html</span></a></span></font></p><p class=" "><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 8pt;">-----------------</span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">دانلود ویدئویی علائم ظهور</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;">3gp=</span></font></p><font face="Mihan-Yekan"> </font><p class=" "><font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 8pt;">------------------------</span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">با تلفن همراه دانلود نکنید</span></p><p class=" "><span style="font-size: 8pt;">&nbsp;--------------</span></p><p class=" "> </p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><font size="4"><span style="color: rgb(0, 51, 255);"><span lang="FA">استاد</span><span dir="ltr" lang="FA"> </span><span lang="FA">محمد</span><span dir="ltr" lang="FA"> </span><span lang="FA">علی</span><span dir="ltr" lang="FA"> </span><span lang="FA">انصاری</span></span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><span dir="ltr" style="font-size: 8pt;">-----------------------</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8272247626/alaem_zohoor_ansaari.wma.html"> </a></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8272247600/alaem_zohoor_ansaari.3gp.html"><span dir="ltr" style="font-size: 8pt;">http://s8.picofile.com/file/8272247600/alaem_zohoor_ansaari.3gp.html</span></a></p> <span style="font-size: 8pt;">==============</span></div> <div style="margin: 10px 0px;">برچسب‌ها: <a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1">دانلود صوتی علائم ظهور</a>، <a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/wma">wma</a>، <a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1">دانلود ویدئویی علائم ظهور</a>، <a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/3gp">3gp</a>، <a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C">استاد محمد علی انصاری</a></div></div> <br> برچسب ها: <a href="http://angoor.mihanblog.com/post/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1">دانلود علائم ونشانه های ظهور</a>، <br> </div>