*26ماه انتظار با علائم ظهور* http://26m.ir 2020-11-25T11:16:38+01:00 text/html 2020-01-02T11:29:55+01:00 26m.ir H D نشانه های حتمی ظهور http://26m.ir/post/73 <div class="header horizontal-padding"><div class="media author"><div class="body"><time class="desc has-digit" datetime="2020-01-02 18:19:01"></time> </div> </div> <div class="actions-menu inline-menu" align="center"> <a href="https://ddddd12.persianblog.ir/Gy6pa86x5juwg710GlRe-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%AA%D9%85%DB%8C#"> <font size="5" face="Mihan-Yekan"><svg class="svg-img square-svg icon" style="height: 15px;"> نشانه<use xlink:href="https://ddddd12.persianblog.ir/assets/common/symbol/sprite.svg#options"></use> </svg> </font></a><font size="5" face="Mihan-Yekan"> </font></div><font size="5" face="Mihan-Yekan"> </font></div><font size="5" face="Mihan-Yekan"> </font><div class="repost-frame" align="center"> <div class="content horizontal-padding"> <font size="5" face="Mihan-Yekan"><a href="https://ddddd12.persianblog.ir/Gy6pa86x5juwg710GlRe-نشانه-های-حتمی" class="title"><h1 class="">نشانه های حتمی</h1></a></font> <div class="desc post-rich-content ltr "> <p class="ql-direction-rtl ql-align-right"><font size="5" face="Mihan-Yekan"><a rel="nofollow" href="http://www.namasha.com/v/QIrcR2Q1">www.namasha.com/v/QIrcR2Q1</a></font></p><p class="ql-align-right ql-direction-rtl"><font size="5" face="Mihan-Yekan"><a rel="nofollow" href="http://www.namasha.com/v/rKVcJS7y">www.namasha.com/v/rKVcJS7y</a></font></p><p class="ql-align-right ql-direction-rtl"><font size="5" face="Mihan-Yekan"><br></font></p><p class="ql-align-right ql-direction-rtl"><font size="5" face="Mihan-Yekan"><a rel="nofollow" href="http://www.namasha.com/v/rZcnJVGB">www.namasha.com/v/rZcnJVGB</a></font></p> </div> </div> </div><font size="5" face="Mihan-Yekan"> </font><div class="more horizontal-padding" align="center"><font size="5" face="Mihan-Yekan"> </font><div class="stats"><font size="5" face="Mihan-Yekan"> </font><span class="text like-counter has-digit">۰</span></div></div> text/html 2019-10-28T12:04:03+01:00 26m.ir H D 26سال تحقیقات ظهور http://26m.ir/post/72 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="font-family: tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><font size="4" color="#CC33CC">دانلود رایانه ای 26 سال تحقیقات درباره امام مهدی عج</font></span></div><div style="font-family: tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: medium;"><font color="#cc33cc" size="4"><br></font></div><div style="font-family: tahoma, Verdana, sans-serif; font-size: medium;"><font color="#cc33cc" size="4">به زبان فارسی<br></font><font size="2">================</font><br><span style="font-size: small;"><p class=" "><br></p><p class=" "><a href="http://s9.picofile.com/file/8278459018/zohoor.zip.html" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration-line: none;">http://s9.picofile.com/file/8278459018/zohoor.zip.html</a></p><p class=" "><br></p>===========================<br>ابتدا با برنامه winrar از حالت فشرده خارج نمایید</span></div><div><span style="font-size: small;"><br></span></div></div> text/html 2019-10-16T01:50:33+01:00 26m.ir H D عجله حجت الاسلام پناهیان برای ظهور http://26m.ir/post/71 <div style="text-align: center;"><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="font-size: 20px;">......وی با بیان اینکه ما اکنون در متن این اتفاقاتی هستیم که در کشورهای همسایه رخ می‌دهد و زمینه را برای ظهور مهیا می‌کنند تاکید کرد: من به دنبال ظهور سفیانی در شام بودم آن هم بعد از 1400 سال و بعد آنقدر به طور طبیعی این رخ داده است که همه آن را می‌دانیم و داعش همان بود که مجسمه ابوسفیان را نصب کرده بودند.</span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="font-size: 20px;"><a href="https://www.entekhab.ir/fa/news/491699" style="cursor: pointer; text-decoration-line: none; transition-duration: 0.3s;">https://www.entekhab.ir/fa/news/491699</a></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="font-size: 20px;">اگر استاد این حرف را زده باشند تنها قضاوت خوشبینانه آن است</span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="font-size: 20px;">که بگوییم</span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="font-size: 20px;">برای ظهور عجله دارند و گرنه اگر کسی فقط یک کتاب هم</span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="font-size: 20px;">در باره علائم ظهور</span></p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="font-size: 20px;">خوانده باشد چنین حرفی نمی زند</span></p></div> text/html 2019-09-21T11:00:17+01:00 26m.ir H D پدارشدن آتشی از مشرق و آتشی از حجاز http://26m.ir/post/70 <div style="text-align: center;"><div><font size="3">پدارشدن آتشی از مشرق و آتشی از حجاز</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">در روایات اسلامی بیانگر نشانه های ظهور امام مهدی(علیه السلام) از دو آتش یاد داد شده است:</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">1. آتشی از مشرق که همان آتش ستارۀ دنباله دار در آسمان است و سه تا هفت روزدر ماه رمضان می درخشد و همۀ اهل زمین آن را می بینند.&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">2. آتشی از حجاز در میان سنگ و گل برافروخته می شود که از آن آتش گردن شتران در شهر بُصری در شمال سوریه می درخشد، و آن همان آتش فوران آتشفشان در حجاز است.&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">بنا بر این، هیچ کدام از دو آتش نشانۀ ظهور یادشده در روایات که یکی از شرق آسمان پدیدار می شود و دیگری از حجاز که در مغرب زمین است، ارتباطی با آتش گرفتن چاههای نفت عربستان سعودی که در شرق این کشور و منطقۀ ظهران قرار دارند ، ندارند، و برخی نویسندگان که چنین احتمالی داده اند، نه تخصّص در روایات مهدوی و آخر الزّمانی دارند و نه از علم جغرافیا برخُردارند!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">✔️برگرفته از: جهان در آستانۀ ظهور&nbsp;</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">پژوهش و نوشتۀ سیّد سلیمان مدنی تنکابنی</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div style="direction: ltr;"><font size="3">@joinchatakheruzzaman</font></div><div><font size="3">--------------------</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">https://t.me/akherin_dowran/66</font></div><div><font size="3">==============</font></div><div><font size="3">https://t.me/joinchatakheruzzaman/13397</font></div></div> text/html 2019-08-10T22:15:48+01:00 26m.ir H D *26ماه انتظار با علائم ظهور*=pdf http://26m.ir/post/1 <div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/7473169030/01a_hatmi.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; width: 529px; height: 358px; cursor: pointer;" align="bottom" hspace="0" height="318" border="0" width="470">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center">-----------------&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center"><img src="http://s1.picofile.com/file/7473169458/02a_ghabel.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; width: 526px; height: 375px; cursor: pointer;" align="bottom" hspace="0" height="335" border="0" width="470">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center">---------------------&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/7473169886/03a_darkhor.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; width: 511px; height: 386px; cursor: pointer;" align="bottom" hspace="0" height="355" border="0" width="470">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center">-------------------</p></div><div style="text-align: center;">----------------------</div><div style="text-align: center;">*26ماه انتظار با علائم ظهور*=pdf</div><div style="text-align: center;">--------------------------</div><div style="text-align: center;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 19px;"><a href="http://s4.picofile.com/file/7914633117/26m_entezar.pdf.html" style="font-weight: bold; font-size: 8pt; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(100, 0, 255); line-height: 16px; font-family: tahoma, tahoma, sans-serif; text-decoration: none; ">http://s4.picofile.com/file/7914633117/26m_entezar.pdf.html</a></span></div><div style="text-align: center;">-------------------------</div> text/html 2019-08-09T13:34:34+01:00 26m.ir H D فریادرس http://26m.ir/post/69 <div style="text-align: center;"><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><img src="http://bayanbox.ir/preview/8515470610466143721/gol-narges.jpg" style="vertical-align: middle; border: 0px solid rgb(204, 204, 204); max-width: 98%; height: auto; margin-right: 1px; padding: 2px;"></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 18px;">به خیال خالِ رویت، شده طی بساط عمرم<br>نظری به حال زارم که تو منجی جهانی</span></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><br><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 18px;">ز چه رو شبی به سویم، نظری نمی نمایی<br>به برم نمی نشینی، به برت نمی نشانی</span></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><br><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 18px;">تو که واقفی زحالِ دلِ زارِ ناتوانم<br>چه شود اگر نمایی نظری به ناتوانی</span></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 18px;">این اشعار را در کتاب فریادرس دیدم</span></span></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);">&nbsp;</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(111, 94, 78); font-family: Yekan, Tahoma, Yekan; font-size: 12px; background-color: rgb(221, 203, 159);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-size: 18px;">خیلی زیباست</span></span></p></div> text/html 2019-08-08T19:01:53+01:00 26m.ir H D 26m.ir http://26m.ir/post/37 <div align="center"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">===============</span> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">------------------</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">دانلود صوتی علائم ظهور=</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;">wma</span></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;">-----------------------------</span></p> <p class=" "><a href="http://s8.picofile.com/file/8272199784/5_alaem_zohoor.wma.html"><span style="font-size: 8pt;">http://s8.picofile.com/file/8272199784/5_alaem_zohoor.wma.html</span></a></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;">-----------------------</span><br><span style="color: rgb(153, 51, 153);"><strong><font size="3"><span style="font-family: " lang="FA">حجت</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">الاسلام</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">علی</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">اکبر</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">مهدی</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">پور</span></font></strong></span></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;">---------------------------</span></p> <p class=" "><a href="http://s8.picofile.com/file/8272199234/alaem_zohoor_m1.wma.html"><span style="font-size: 8pt;">http://s8.picofile.com/file/8272199234/alaem_zohoor_m1.wma.html</span></a></p> <p class=" ">-------------------------------</p> <p class=" "><a href="http://s9.picofile.com/file/8272199634/alaem_zohoor_m2.wma.html"><span style="font-size: 8pt;">http://s9.picofile.com/file/8272199634/alaem_zohoor_m2.wma.html</span></a></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;">------------------</span></p><p class=" "><font size="4"><span style="color: rgb(0, 51, 255);"><span style="font-family: " lang="FA">استاد</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">محمد</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">علی</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">انصاری</span></span></font></p><p><font face=""><font size="4">---------------</font></font></p><p class=" "><span style="font-size: 7pt; font-family: "><a href="http://s9.picofile.com/file/8272247626/alaem_zohoor_ansaari.wma.html"><span dir="ltr">http://s9.picofile.com/file/8272247626/alaem_zohoor_ansaari.wma.html</span></a></span></p><p class=" "><span style="font-size: 8pt;">------------------</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">دانلود ویدئویی علائم ظهور</span><span dir="ltr" style="font-size: 12pt;">3gp=</span></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;">------------------------</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA">با تلفن همراه دانلود نکنید</span></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;">&nbsp;</span></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;">---------------------------</span></p> <p class=" "><a href="http://s9.picofile.com/file/8272200418/5_alaem_zohoor.3gp.html"><span style="font-size: 8pt;">http://s9.picofile.com/file/8272200418/5_alaem_zohoor.3gp.html</span></a></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;">--------------</span></p><p class=" "> </p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><span style="color: rgb(153, 51, 153);"><strong><font size="3"><span style="font-family: " lang="FA">حجت</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">الاسلام</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">علی</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">اکبر</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">مهدی</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">پور</span></font></strong></span></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;">------------------</span></p> <p class=" "><a href="http://s8.picofile.com/file/8272203692/alaem_zohoor_m11.3gp.html"><span style="font-size: 8pt;">http://s8.picofile.com/file/8272203692/alaem_zohoor_m11.3gp.html</span></a></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;">==================</span></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8272245534/alaem_zohoor_m22.3gp.html">http://s9.picofile.com/file/8272245534/alaem_zohoor_m22.3gp.html</a></span></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;">&nbsp;--------------</span></p><p class=" "> </p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><font size="4"><span style="color: rgb(0, 51, 255);"><span style="font-family: " lang="FA">استاد</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">محمد</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">علی</span><span dir="ltr" style="font-family: " lang="FA"> </span><span style="font-family: " lang="FA">انصاری</span></span></font></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><span dir="ltr" style="font-size: 8pt;">-----------------------</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8272247626/alaem_zohoor_ansaari.wma.html"> </a></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8272247600/alaem_zohoor_ansaari.3gp.html"><span dir="ltr" style="font-size: 8pt;">http://s8.picofile.com/file/8272247600/alaem_zohoor_ansaari.3gp.html</span></a></p> <p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal;" align="center"><span dir="ltr" style="font-size: 8pt; font-family: ">&nbsp;</span></p> <p class=" "><span style="font-size: 8pt;">===================</span></p> <p class=" "><span dir="rtl" style="font-size: 16pt;" lang="FA">متنی</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">=========</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 8pt;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8272245550/www_irpdf_com_9031_.exe.html"><span dir="ltr">http://s9.picofile.com/file/8272245550/www_irpdf_com_9031_.exe.html</span></a></span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 8pt;" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">===========</span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">دانلود کتب + صوتی یکجا<br></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"> </p><p class=" "><span style="font-size: 8pt;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8277632134/zohoor.zip.html">http://s8.picofile.com/file/8277632134/zohoor.zip.html</a></span></p> <span style="font-size: 12pt;" lang="FA">===========</span><p class=" " dir="rtl" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;" lang="FA">=============</span></p> <div style="margin: 10px 0px;">برچسب‌ها: <a href="http://www.ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1">دانلود صوتی علائم ظهور</a>، <a href="http://www.ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B13gp-">دانلود ویدئویی علائم ظهور</a></div></div><br> text/html 2019-08-08T08:59:13+01:00 26m.ir H D نشانه ای از آخر الزمان http://26m.ir/post/54 <div style="text-align: center;"><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; background-color: rgb(237, 237, 237);"><div class="video-time">01:00</div><div><a class="text-danger" title="نشانه ای از آخر الزمان" href="https://www.namasha.com/v/Xo2a3cfl" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;">نشانه ای از آخر الزمان</a></div><div class="text-muted">یک آیه از کتاب مقدس عهد قدیم می گوید:زمانی که</div><div class="text-muted">پرنده روی دیوار مقدس امنیت ندارد و مار به آن حمله می کند .....</div><div class="text-muted">منجی ظهور خواهد کرد این اتفاق در پاییز 1397 افتاده است</div><div class="text-muted"><a href="https://www.namasha.com/v/Xo2a3cfl" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;">https://www.namasha.com/v/Xo2a3cfl</a></div></div><p style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; background-color: rgb(237, 237, 237);"><img class="img-responsive" src="https://s9.namasha.com/images/preview/7179444622-320x180.jpg" alt="نشانه ای از آخر الزمان"></p><p style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 16px; background-color: rgb(237, 237, 237);">&nbsp;</p></div> text/html 2019-08-05T07:02:21+01:00 26m.ir H D flag http://26m.ir/post/65 <div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8353027426/gol_narges_ddddd12.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-08-03T09:38:51+01:00 26m.ir H D ناتوان شدن آمریکا و اروپا در آخرالزّمان http://26m.ir/post/64 <div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">پیشبینی شگفت امام علی(علیه السّلام)&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">در بارۀ ناتوان شدن آمریکا و اروپا در آخرالزّمان</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">امیر مؤمنان علی(علیه السّلام)، در بیان نشانه های قیام قائم(علیه السّلام)،</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;فرمود: ...&nbsp; پادشاه رومیان ناتوان شود و عربها چیره شوند و مردمان، مانند</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;جنبش مورچگان، سوی آشوبها بخیزند...(1).</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">بی گمان، امام علی(علیه السّلام) در این روایت از روی دادن برخی آشوبها و جنگهای پیاپی</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;و ناتوان شدن پادشاه رومیان و فروریزی جایگاه و توانایی دولتهای اروپایی و آمریکایی در جهان،</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;به ویژه خاورمیانه، خبر داده است، و به پیشرفت و نیرومندشدن برخی گروههای عرب سَلَفی (گذشته گرا)&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">مانند اَعْرَج کِنْدی- aaraj kendi-و پیروانش در لیبی و اَبْقَع فِهْری -abqa fehri-و پیروانش در مصر&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">و عُثْمان سُفْیانی -osman sofyani-</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;و پیروانش در سوریه و اَصْهَب مَرْوانی -ashab marvani-و پیروانش در عراق اشاره کرده است!</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">———————————</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="4">&nbsp;1.إلزام الناصب، ج 2، ص 158، خطبۀ بیان 1 (ترجمۀ سیّد سلیمان مدنی تنکابنی)</font></div></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://akharozzaman.blog.ir/">http://akharozzaman.blog.ir</a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://ddddd12.blog.ir/post/amrika"><font face="Mihan-Yekan" size="4">http://ddddd12.blog.ir/post/amrika</font></a></div> text/html 2019-07-26T00:23:51+01:00 26m.ir H D کتب در باره امام زمان عج http://26m.ir/post/34 <div style="text-align: center;"><h2 class="hl" style="text-align: center; font-size: 9pt; font-family: Tahoma; margin-bottom: 5px; color: rgb(68, 68, 68);"><a href="http://entezaremaammahdi.blogfa.com/post/57/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%ac" style="color: navy; text-decoration: none; font-size: 9pt;">-</a>---------------------------</h2><div class="cnt" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; line-height: 1.7; word-wrap: break-word; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">&nbsp;<strong><a title="1244 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 5 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6910.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">به سوى دولت کریمه</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;لطف الله صافی گلپایگانی)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1358 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 5 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6909.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">برگزیدگان حضرت امام مهدى علیه السلام</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;عبد الله طاهرخانى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2026 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 5 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6908.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">برکات حضرت ولى عصر (خلاصه العبقرى الحسان) تشرفات</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;علی اکبر نهاوندی)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1181 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 5 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6907.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">بررسى نظریه هاى نجات ومبانى باورداشت امام مهدى (علیه السلام)</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;محمد مطیع الرحمن)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1325 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 5 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6906.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">بررسى نظریه هاى مختلف در تشکیل حکومت واحد جهانى به منظور استقرار صلح و عدالت جهانى</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>سید اصغر جعفرى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1743 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 5 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6905.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">بررسى نشانه هاى ظهور</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;اسماعیل اسماعیلى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="3862 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 5 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6904.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">بررسى داستان جزیره خضراء</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;مجتبى کلباسى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1853 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 5 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6903.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">بررسی چند حدیث شبهه ناک درباره عدالت آفتاب عالم تاب</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;علی اکبر مهدی پور)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1791 بار مشاهده شد از تاریخ چهارشنبه، 4 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6902.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">بررسى آرمان شهر دینى و آرمان شهر حکیم فارابى</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;غلام حسین احمدى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1754 بار مشاهده شد از تاریخ چهارشنبه، 4 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6901.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">پاسخ به ده پرسش</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;لطف الله صافى گلپایگانى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1198 بار مشاهده شد از تاریخ چهارشنبه، 4 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6900.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">باورداشت مهدویت</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;لطف الله صافى گلپایگانى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1024 بار مشاهده شد از تاریخ چهارشنبه، 4 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6899.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">او مى آید</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;انصافعلى هدایت)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1629 بار مشاهده شد از تاریخ چهارشنبه، 4 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6898.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">أنوار صاحب الزمان</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;سید حسن ابطحى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1054 بار مشاهده شد از تاریخ چهارشنبه، 4 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6897.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">انقلابگر پیروز</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;انقلابگر پیروز)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1175 بار مشاهده شد از تاریخ چهارشنبه، 4 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6896.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">اندوخته خداوند</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;هادى نجفى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1393 بار مشاهده شد از تاریخ چهارشنبه، 4 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6895.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">انتظار پویا</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;محمد مهدى آصفى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1187 بار مشاهده شد از تاریخ چهارشنبه، 4 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6894.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">انتظار عامل مقاومت و حرکت</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;لطف الله صافى گلبایگانی)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1189 بار مشاهده شد از تاریخ چهارشنبه، 4 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6893.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">انتظـار</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;مرتضى نائینى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1163 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6890.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">امید عدل</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;هادى نجفى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2139 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6889.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">امامان اهل بیت در گفتار اهل سنت</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;داود الهامى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1185 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6888.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">امام مهدى منجى اسلام</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;عبد العزیز عبد الحسین ساشدینا)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1119 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6887.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">امام مهدى (علیه السلام) در نگاه امام خمینى (رحمه الله)</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;فرج الله هدایت نیا)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1205 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6886.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">امام مهدى در آیینه ادیان</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;سید مرتضى عسکرى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1129 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6885.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">امام مهدى در آثار شخصیتهاى اسلامى</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;سید عباس میرى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1216 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6884.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">امام مهدى جلوه جمال الهى</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;سید محمد حسینى شیرازى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1145 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6883.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">امام مهدى امید ملت ها</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;حسن موسى صفار)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1058 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6882.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">امام مهدى امتحان الهى</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;محمد حسین صفا خواه)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2333 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6881.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">امام مهدى از ولادت تا ظهور</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;سید محمد کاظم قزوینى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1961 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6880.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">آثار دعا براى فرج امام زمان</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;سید حسین هاشمی نژاد)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2480 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6879.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">آیا ظهور نزدیک است</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;واحد تحقیقاتی گل نرگس)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1067 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6878.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">امام حجه بن الحسن العسکری علیه السلام</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;موسى خسروی)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1525 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6877.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">اماکن زیارتی منتسب به امام زمان در ایران و جهان</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;علی اکبر مهدی پور)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="993 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6876.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">اصلاحات مهدوی تنها راه نجات</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;عباس پسندیده)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1997 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6875.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">اصالت مهدویت در اسلام از دیدگاه اهل تسنن</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;مهدی فقیه ایمانی)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1446 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6874.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">اصالت مهدویت</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;لطف الله صافی گلپایگانی)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1082 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6873.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">آیا حضرت مهدی علیه السلام دیده به جهان گشوده است</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;واحد تحقیقاتی گل نرگس)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1500 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6872.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">آفتاب در نگاه خورشید</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;مرتضى طاهری)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1927 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 1 آبان، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6871.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">آشنایی با امام زمان</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;سید محسن امین)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2524 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 21 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6870.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">آسیب شناسی تربیتی مهدویت</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;خسرو باقری)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2119 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 21 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6869.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">آثار اعتقاد به امام زمان</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;هادی قندهاری)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1227 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 21 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6868.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">سپیده امید</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;نامشخص)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1720 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 21 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6867.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">زنان در حکومت امام زمان (علیه السلام)</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;محمد جواد طبسى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1302 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 21 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6866.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">در فجر ساحل</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;محمد حکیمی)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="5247 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 21 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6865.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">دادگستر جهان</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;ابراهیم امینی)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2560 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 21 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6864.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">خورشید مغرب</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;محمد رضا حکیمى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1439 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 21 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6863.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">حضرت مهدى (علیه السلام) از نگاه امیر المؤمنین (علیه السلام)</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;واحد تحقیقات مسجد مقدّس جمکران)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="3024 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 21 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6862.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">چهل داستان و چهل حدیث از امام زمان (علیه السلام)</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;عبد اللّه صالحى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1804 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 21 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6861.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">تشرف یافتگان (از مجموعه شمیم عرش)</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;پژوهشکده تزکیه اخلاقى امام على علیه السلام)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1548 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 21 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6860.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">او خواهد آمد</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;على اکبر مهدى پور)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1166 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 21 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6859.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">انتظار در اندیشه ‏ها</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;جمعى از نویسندگان)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1164 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 21 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6858.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">امامت حضرت مهدی در اعتقاد ما</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;نامشخص)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1158 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 21 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6857.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">امام مهدى (علیه السلام) و آینده زندگى</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;مهدى حکیمى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1437 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 21 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6856.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">امام مهدى (علیه السلام) در حدیث ثقلین</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;جمعى از نویسندگان)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1516 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 21 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6855.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">نگاهى به تولد و زندگى امام زمان (عجل الله فرجه)</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;نامشخص)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1795 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 21 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6854.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">نشانه هاى ظهور او</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;حاج شیخ محمد خادمى شیرازى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1431 بار مشاهده شد از تاریخ پنجشنبه، 21 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6853.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">مهدى منتظر در نهج البلاغه</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;مهدى فقیه ایمانى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2727 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 15 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6851.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">گفتمان مهدویت</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;آیت الله العظمى صافى گلپایگانى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1790 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 15 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6850.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">کرامتهاى حضرت مهدى علیه السلام</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;واحد تحقیقات مسجد مقدس جمکران)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1946 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 15 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6849.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">على و پایان تاریخ آخرین امام در نگاه اولین امام</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;سید عبدالمجید فلسفیان)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2355 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 15 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6848.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">عصر ظهور منجی</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;علی کورانی)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2190 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 15 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6847.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">عصر زندگى و چگونگى آینده انسان و اسلام</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;محمد حکیمى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2185 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 15 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6846.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">عریضه نویسى</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;سید صادق سید نژاد)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1420 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 15 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6845.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">ظهور حضرت مهدى علیه السلام از دیدگاه اسلام و مذاهب و ملل جهان</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;سید اسد اللّه هاشمى شهیدى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2982 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 15 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6844.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">شیوه هاى یارى قائم آل محمد علیه السلام</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;آیت الله میرزا محمد باقر فقیه ایمانى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1169 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 15 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6843.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">راه مهدى</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;آیه الله سید رضا صدر)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1206 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 15 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6842.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">جلوه هاى پنهانى امام عصر علیه السلام</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;حسین على پور)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1198 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 15 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6841.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">برکات حضرت ولى عصر علیه السلام</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;حاج شیخ على اکبر نهاوندى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1331 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 15 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6840.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">آیینه اسرار</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;حسین کریمى قمى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1287 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 15 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6839.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">امامت و غیبت از دیـدگاه علم کلام</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;سید شریف مرتضى قدس سره)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1066 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 15 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6838.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">نا پیدا ولى با ما!</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;واحد تحقیقات مسجد مقدس جمکران)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="985 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 15 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6837.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">اتفاق در مهدى موعود (ع)</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;سید على اکبر قرشى)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1145 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 15 مهر، 1390" href="http://www.irpdf.com/book-6836.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">انتظار بهار و باران</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;واحد تحقیقات مسجد مقدس جمکران)</span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">———-</span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2067 بار مشاهده شد از تاریخ دوشنبه، 30 شهریور، 1388" href="http://www.irpdf.com/book-5053.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">امام زمان (عج) و تشرف به حضور آن حضرت (۳)</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;سایت اطلاع رسانی مسجد جمکران)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="1981 بار مشاهده شد از تاریخ دوشنبه، 30 شهریور، 1388" href="http://www.irpdf.com/book-5052.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">امام زمان (عج) و تشرف به حضور آن حضرت (۲)</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;سایت اطلاع رسانی مسجد جمکران)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2094 بار مشاهده شد از تاریخ دوشنبه، 30 شهریور، 1388" href="http://www.irpdf.com/book-5051.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">امام زمان (عج) و تشرف به حضور آن حضرت (۱)</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;سایت اطلاع رسانی مسجد جمکران)</span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong><a title="1714 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 20 شهریور، 1388" href="http://www.irpdf.com/book-4986.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">چگونه برای ظهور منجی آماد باشیم؟!</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;محمد مهدی حاجی پروانه)</span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2402 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 5 آبان، 1387" href="http://www.irpdf.com/book-3530.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">معجم احادیث الامام المهدی (ع) مجلد ۵</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;نا مشخص)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2174 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 5 آبان، 1387" href="http://www.irpdf.com/book-3529.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">معجم احادیث الامام المهدی (ع) مجلد ۴</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;نا مشخص)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2295 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 5 آبان، 1387" href="http://www.irpdf.com/book-3528.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">معجم احادیث الامام المهدی (ع) مجلد ۳</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;نا مشخص)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2212 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 5 آبان، 1387" href="http://www.irpdf.com/book-3527.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">معجم احادیث الامام المهدی (ع) مجلد ۲</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;نا مشخص)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="4603 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 5 آبان، 1387" href="http://www.irpdf.com/book-3526.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">معجم احادیث الامام المهدی (ع) مجلد ۱</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;نا مشخص)</span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">&nbsp;<strong><a title="5246 بار مشاهده شد از تاریخ سه شنبه، 20 فروردین، 1387" href="http://www.irpdf.com/book-1477.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">نجم الثاقب</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;مرحوم حاج میرزا حسین طبری نوری)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2712 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 18 مرداد، 1387" href="http://www.irpdf.com/book-2260.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">مهدی منتظر در نهج البلاغه</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;مهدی فقیه ایمانی)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2671 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 18 مرداد، 1387" href="http://www.irpdf.com/book-2259.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">مهدی (علیه السلام) در روایات ادیان مختلف</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;نا مشخص)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="2390 بار مشاهده شد از تاریخ جمعه، 18 مرداد، 1387" href="http://www.irpdf.com/book-2258.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">مهدویت و انتظار در اندیشه شهید مطهری</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;حسین سوزنچی)</span><br><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><img src="http://www.irpdf.com/images/blocks/rl.gif" alt="" width="20" height="5" border="0">&nbsp;<strong><a title="3316 بار مشاهده شد از تاریخ سه شنبه، 15 مرداد، 1387" href="http://www.irpdf.com/book-2252.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">ملاقات با امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;سید حسن ابطحی)</span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong><a title="3001 بار مشاهده شد از تاریخ دوشنبه، 22 بهمن، 1386" href="http://www.irpdf.com/book-1215.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">ایرانیان و آغاز زمینه سازی برای ظهور حضرت مهدی (عج)</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;علی کورانی)</span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong><a title="2508 بار مشاهده شد از تاریخ یکشنبه، 21 بهمن، 1386" href="http://www.irpdf.com/book-1206.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">حضرت مهدی(ع) فروغ تابان ولایت</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;محمد محمدی اشتهاردی)</span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><strong><a title="3087 بار مشاهده شد از تاریخ شنبه، 2 تیر، 1386" href="http://www.irpdf.com/book-509.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">دانستنیهایی از حضرت مهدی موعود (ع)</span></a></strong>&nbsp;– (<strong>نویسنده:</strong>&nbsp;آیه الله سید علی شفیعی)</span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><a href="http://www.irpdf.com/allbookscategory-6-page-200.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">http://www.irpdf.com/allbookscategory-6-page-200.html</span></a></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">———-</span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><a href="http://www.irpdf.com/book-5755.html" style="color: rgb(34, 119, 221); text-decoration: none;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">http://www.irpdf.com/book-5755.html</span></a></span></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 128, 128);">—————–</span></p></div></div> text/html 2019-07-02T01:33:38+01:00 26m.ir H D The courage of an international woman to defend Iran and peace http://26m.ir/post/68 <div style="text-align: center;"><div class="row jumbotron" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px; padding: 0px; margin-bottom: 30px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(238, 238, 238); border-radius: 6px;"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-left: 0px; list-style: none; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); padding-right: 20px; float: right !important;"><li role="presentation" class="active" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; display: block; float: left; margin-bottom: -1px;"><a href="https://www.namasha.com/ddddd12" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(85, 85, 85); text-decoration-line: none; overflow-wrap: break-word; position: relative; display: block; padding: 10px 15px; margin-right: 2px; line-height: 1.42857; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(221, 221, 221) rgb(221, 221, 221) transparent; border-image: initial; border-radius: 4px 4px 0px 0px; cursor: default;">خانه</a></li></ul></div><div class="video-grid" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: right; font-family: yekan; font-size: 12px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; padding: 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51);"><div class="row" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin-right: -15px; margin-left: -15px;"><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7202287311" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: relative; min-height: 1px; width: 278.75px; padding: 5px !important; float: right !important; margin: 0px !important;"><a href="https://www.namasha.com/v/CXwP4Mzt" title="شجاعت یک خانم خارجی در دفاع از ایران و صلح" class="video-thumbnail" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; color: rgb(35, 82, 124); text-decoration-line: none; overflow-wrap: break-word; display: block; position: relative; min-height: 20px; outline: -webkit-focus-ring-color auto 5px; outline-offset: -2px;"><img src="https://s9.namasha.com/images/preview/7202287311-320x180.jpg" alt="شجاعت یک خانم خارجی در دفاع از ایران و صلح" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; width: 268.75px;"><div class="video-time" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; text-align: center; font-family: verdana; font-size: 8pt; -webkit-font-smoothing: none !important; -webkit-text-stroke-width: 0px !important; position: absolute; left: 6px; top: 6px; padding: 2px 4px; opacity: 0.6; background-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: bold; border-radius: 2px;">01:00</div><div class="glyphicon glyphicon-play link-overlay" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: &quot;Glyphicons Halflings&quot;; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; position: absolute; top: 0px; display: inline-block; line-height: 1; margin: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px; background: rgba(20, 22, 23, 0.75); transition: background-color 0.2s ease 0s;"></div></a><div style="text-align: center; box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 9pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px;"><a href="https://www.namasha.com/v/CXwP4Mzt" title="شجاعت یک خانم خارجی در دفاع از ایران و صلح" class="text-danger" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 10pt; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; background-color: transparent; color: rgb(169, 68, 66); text-decoration-line: none; overflow-wrap: break-word;">شجاعت یک خانم خارجی در دفاع از ایران و صلح</a></div></div></div></div></div> text/html 2019-06-30T02:03:13+01:00 26m.ir H D سخنرانی حجت الاسلام سید حسن آیتی http://26m.ir/post/67 <div style="text-align: center;"><ol type="1" style="color: rgb(84, 84, 84); font-family: tahoma, Verdana, sans-serif; margin: 0px; padding: 0px;"><li dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none; line-height: 16px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><a href="http://asrezohor110.persiangig.com/audio/sokhanrani/Aiat/Seed%20Hasn%20Aiat_akharo%20zaman%20kafi%201.mp3" target="_blank" style="color: rgb(120, 156, 185); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: blue;">بخش اول سخنرانی حجت الاسلام سید حسن آیتی درباره علائم ظهور و نشانه های آخرالزمان در اصول کافی (17:21)&nbsp;</span></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></li><li dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none; line-height: 16px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><a href="http://asrezohor110.persiangig.com/audio/sokhanrani/Aiat/Seed%20Hasn%20Aiat_akharo%20zaman%20kafi%202.mp3" target="_blank" style="color: rgb(120, 156, 185); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: blue;">بخش دوم سخنرانی حجت الاسلام سید حسن آیتی با موضوع علائم ظهور و نشانه های آخرالزمان در اصول کافی (17:07)</span></a></span></li><li dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none; line-height: 16px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><a href="http://asrezohor110.persiangig.com/audio/sokhanrani/Aiat/Seed%20Hasn%20Aiat_aval%20khodiha.mp3" target="_blank" style="color: rgb(120, 156, 185); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: blue;">بیانات حجت الاسلام سید حسن آیت درمورد اینکه حضرت حجت (عج) بیعت و امتحان مردم را ابتدا از خودی ها و مسلمین شروع می کنند نه مسیحیان و یهود (22:24)</span></a></span></li><li dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none; line-height: 16px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><a href="http://asrezohor110.persiangig.com/audio/sokhanrani/Aiat/Seed%20Hasn%20Aiat_bani%20abbas%20v%20zaman%20zohor1.mp3" target="_blank" style="color: rgb(55, 151, 241); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: blue;">بخش اول بیانات حجت الاسلام سید حسن آیتی با موضوع احایث سقوط حکومت بنی العباس و نشانه ظهور حق (15:44)</span></a></span></li><li dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none; line-height: 16px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><a href="http://asrezohor2.persiangig.com/audio/ayat/Seed%20Hasn%20Aiat-bani%20abbas%20v%20zaman%20zohor2.mp3" target="_blank" style="color: rgb(120, 156, 185); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: blue;">بخش دوم بیانات حجت الاسلام سید حسن آیتی پیرامون حایث سقوط حکومت بنی العباس و نشانه ظهور حق (19:11)</span></a></span></li><li dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none; line-height: 16px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><a href="http://asrezohor110.persiangig.com/audio/sokhanrani/Aiat/Seed%20Hasn%20Aiat_bazsazi%20kabe.mp3" target="_blank" style="color: rgb(120, 156, 185); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: blue;">بیانات حجت الاسلام سید حسن آیت درباره بعضی از اقدامات حضرت صاحب الزمان(عج) بعد از فرج (12:45)</span></a></span></li><li dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none; line-height: 16px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><a href="http://asrezohor110.persiangig.com/audio/sokhanrani/Aiat/Seed%20Hasn%20Aiat_dajal%20ra%20behtar%20beshnasim.mp3" target="_blank" style="color: rgb(120, 156, 185); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: blue;">بیانات حجت الاسلام سید حسن آیتی با موضوع نشانه های خروج دجال از زبان حضرت علی (ع) (دجال را بهتر بشناسیم ) (22:42)</span></a></span></li><li dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none; line-height: 16px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><a href="http://asrezohor110.persiangig.com/audio/sokhanrani/Aiat/Seed%20Hasn%20Aiat_dastan%20madar%20emam%20zaman.mp3" target="_blank" style="color: rgb(120, 156, 185); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: blue;">بیانات حجت الاسلام سید حسن آیتی با موضوع داستان مادر گرامی حضرت ولیعصر (عج) و شباهت وضع حمل ایشان به مادر حضرت موسی(ع) (15:53)</span></a></span></li><li dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt; padding: 0px; direction: rtl; list-style: none; line-height: 16px;"><span lang="FA" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><a href="http://asrezohor110.persiangig.com/audio/sokhanrani/Aiat/Seed%20Hasn%20Aiat_emamzaman%20v%20shahr%20kofe.mp3" target="_blank" style="color: rgb(120, 156, 185); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: blue;">بیانات حجت الاسلام سید حسن آیت با موضوع احادیث مربوط به شهر مقدس کوفه و محل حکومت حضرت (25:13)</span></a></span></li></ol></div> text/html 2019-06-29T09:32:38+01:00 26m.ir H D Statement by Dr Chris Hewr on the advent of Imam Mahdi Aj http://26m.ir/post/66 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><a href="https://www.namasha.com/v/ExWAq1ar"><font face="Mihan-Yekan" size="4">https://www.namasha.com/v/ExWAq1ar</font></a></div><div><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><h1 style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 24px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin: 20px 0px 10px; font-weight: 500; line-height: 1.1;"><font face="Mihan-Yekan">اظهارات دکتر کریس هیور، اسلام شناس و اندیشمند</font></h1><h1 style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-size: 24px; -webkit-font-smoothing: antialiased; -webkit-text-stroke-width: 0.07px; margin: 20px 0px 10px; font-weight: 500; line-height: 1.1;"><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;مسیحی اهل ایرلند در باره ظهور امام مهدی عج</font></h1></div></div> text/html 2019-06-29T00:38:41+01:00 26m.ir H D Signs of Imam Mahdi 's appearance http://26m.ir/post/46 <div style="text-align: center;"><div><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/7473169030/01a_hatmi.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; cursor: pointer;" align="bottom" hspace="0" height="309" border="0" width="437">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center">-----------------&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center"><img src="http://s1.picofile.com/file/7473169458/02a_ghabel.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; cursor: pointer;" align="bottom" hspace="0" height="318" border="0" width="436">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center">---------------------&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/7473169886/03a_darkhor.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; cursor: pointer;" align="bottom" hspace="0" height="319" border="0" width="423">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.6; color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; font-size: 12px;" align="center">-------------------</p></div><div>----------------------</div><div>*26ماه انتظار با علائم ظهور*=pdf</div><div>--------------------------</div><div><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 19px;"><a href="http://s4.picofile.com/file/7914633117/26m_entezar.pdf.html" style="font-weight: bold; font-size: 8pt; margin: 0px; color: rgb(100, 0, 255); line-height: 16px; font-family: tahoma, tahoma, sans-serif; text-decoration: none;">http://s4.picofile.com/file/7914633117/26m_entezar.pdf.html</a></span></div><div>-------------------------<br>======================<br><div align="center"><div id="post_cat" style="text-align: center;"><br></div> <div style="text-align: center;">---------------<br><br></div> <div> <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><font size="4" color="#CC33CC">دانلود رایانه ای 26 سال تحقیقات درباره امام مهدی عج</font></span></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc33cc" size="4">به زبان فارسی<br></font><font size="2">================</font><br><span style="font-size: small;"> <p class=" "><br></p><p class=" "><a href="http://s9.picofile.com/file/8278459018/zohoor.zip.html">http://s9.picofile.com/file/8278459018/zohoor.zip.html</a></p><p class=" "><br></p>===========================<br>ابتدا با برنامه winrar از حالت فشرده خارج نمایید</span></div><div style="text-align: center;"><br>-----------------------<br>» نوع مطلب :&nbsp;<a href="http://alef12.mihanblog.com/post/category/10">گل نرگس عج</a>&nbsp;،<a href="http://alef12.mihanblog.com/post/category/8">کتاب</a>&nbsp;،<a href="http://alef12.mihanblog.com/post/category/1">دانلود</a> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:200%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div> </div></div></div></div>