H D

جستجو درعناوین

 

علائم قابل توجّه - آتشی بزرگ


نوع مطلب : علائم قابل توجّه=The most important signs  ،

4 - آتشی بزرگ

الف ـ ” هنگامی كه نشانه ای بزرگ در آسمان دیده شود وآن آتشی عظیم است كه از سوی مشرق زمین پدید آید و شب هایی بد رخشد، فرج مردم در آن زمان است كه این نشانه در پیش قد م ظهور قائم [عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف] و به فاصله اندك می باشد .“

ب ـ ” عمودی از آتش در طرف مشرق آسمان پدید می آید كه همه مرد م روی زمین آنرا می بینند. هر كس آن زمان را درك كند برای خانواده اش مواد غذایی یك ساله را تأمین كند.“

{ مؤلف كتاب روزگار رهایی محل وقوع این حادثه هولناك را در منطقه چاههای نفتی ظهران در حجاز می داند.}

نمونه ای از آن  كه قبلاً اتّفاق افتاده است به نقل از كتاب جهان در سیطره صاحب الزّمان (عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف) می آوریم: «در روز سی ام ژوئن 1908 اهالی قسمتی از سیبریه شاهد منظره بدیعی شدند و گلوله ای آتشین را دیدند كه در آسمان با سرعتی شگفت انگیز سیر می كند ، بلافاصله پس ازآ ن صدای هراس انگیزی به گوش رسید و بادی گرم وآتشناك وزید ، آسمان از تفّ این آتش چندان روشن شد كه چشم را می زد واین روشنی تا چندین شب دوام یافت و در سرتاسر سیبریه و حتّی در اروپا قابل دید ن بود...»


ddddd12.mihanblog.com H D

علائم قابل توجّه - مسخ


نوع مطلب : علائم قابل توجّه=The most important signs  ،

5 -  مسخ

مرحوم خراسانی دركتاب مهدی منتظر(عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف) گوید: ازاموری كه تقریباً حتمی الوقوع است ظهورمسخ است ... و

ممكن است كه درسالهای پیش ازسال ظهورتحقّق یابد

 امّا بیشترمی نماید كه درسال ظهور خواهد بود...

دراینجا احادیثی ازكتاب روزگار رها یی می آوریم.

[‌مسخ : دگرگونی سیرت وصورت چیزی به شكلی جزآنچه هست

 (مبدّ ل شد ن انسان دو پا به حیوان وحشی چهار پا) ]

الف -« درآخرالزّمان ،خسف، قذف، مسخ  واقع خواهد شد . »

ب - « قومی از این امّت شب را در كنار سفره طعام وشراب ولهو ولعب سپری می كنند وبامدادان به صورت میمون وخوك در می آیند.»

ج - پیشوای ششم شیعیان [علیه السّلام ] در تفسیر آیه شریفه « پیش از عذاب بزرگ،از عذاب كوچك به آ نها می چشانیم .»«سوره سجده  آیه 21»  فرمود: « چه ذلـّت وخواری بالا تر ازاینكه انسان در میان خانه وخانواده اش در كنار سفره نشسته باشد وناگهان اهل خانه گریـبان چاك كرده ، ناله سر دهند ، مرد م بپرسند : چه شده ؟! گفته شود : این فلانی است، همین الآن مسخ شد!! ابوبصیرازآن حضرت (علیه السّلام)پرسید: این فجایع پیش از قیام قائم [عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف] روی می دهد  یا بعد از قیام او؟!  فرمود: پیش از قیام او . »

د - «  فتنه ها زمین را ازكران تا كران فرا گیرد ومسخ شد ن در میان دشمنان حقّ وحقیقت فراوان گردد. »

ه - « باد زورا(طوفان، گرد باد، از سوی بغداد، از سوی دجله) به شكلی كه نظیرش دیده نشده ؛ می وزد،مرد م به دانشمندان خود پناه می برند وآنها را مسخ شده می یابند ومی بینند كه به صورت میمون وخوك درآمده اند، صورت شان سیاه شد ه و د ید گان شان  كبود گشته است. »


ddddd12.mihanblog.com H D

علائم قابل توجّه - بنی قنطوره


نوع مطلب : علائم قابل توجّه=The most important signs  ،

3 - بنی قنطوره

الف ـ ” نزدیك است كه سلطنت عرب به دست بنی قنطوره برچیده شود؛ بنی قنطوره قومی هستند با صورتهای پهن، بینی های فرورفته ودیدگان كوچك، صورتهایشان چون سپرهای آهنین است، كفشهای مویی به پا می كنند و در محلّی در نزدیكی سرزمین عرب كه از زمین های عربی است فرود آیند كه به آنجا وادی لون گفته می شود. عرب ها سخت با آنها درگیر می شوند ... ,,    ‹این حدیث طولانی است و ادامه دارد. ›

ب ـ ” نزدیك است كه بنی قنطوره شما را از سرزمین های خود از خاك عراق بیرون كنند .,,

ج ـ ” قومی كه صورتهای پهن ودیدگان ریزوقیافه های غمباری دارند امّت مرا می رانند و به جزیرة العرب برمی گردانند.این حمله وگریز

سه بار روی می دهد...“

د ـ ” بنی قنطوره  وارد بصره می شوند، در كنار رود دجله فرود می آیند، مرد م سه گروه  می شوند گروهی به پد ران خود می پیوندند،گروهی به سختی می افتند وكفر می ورزند و گروهی خانواده های خود را پشت سر خود قرار می دهند و وارد نبرد می شوند. كشته هایشان شهید است...“

ه ـ ” وای بر زورا(بغداد) از بنی قنطوره گویی با چشم خود می بینم كه حریم زنها در زیر پای سواران سپاه لگد مال شده و شعله های آتششان شام راطعمه حریق نموده است، بدا به حال حلب از محاصره آنان. شهرهای شامات در زیر پایشان لگدمال می شود واز شامات جز دمشق و نواحی آن باقی نمی ماند ودشت ودمن از خون مردمان رنگین می شود،سپس با اعلام امن وامان وارد بعلبك می شوند و همه نواحی لبنان را حوادث خونبار فرا می گیرد...“

و ـ” واز بیشترین نشانه ها بنی قنطوره و  سلطه آنها بر عراق و شامات است“

ز ـ ” بنی قنطوره مسلمانان را دنبال می كنند واسبهای خود را به نخلهای خوخا(در نزدیكی مسجد كوفه) می بندند و از آبشخورهای فرات می نوشند. آنان كه از خراسان وسجستان می آیند مرد م عراق را به شدت فراری می دهند، آنها شریرانی هستند كه مرحمت از دلهایشان گرفته شده است. در میان حیره وكوفه به هركس برسند می كشند و اسیر می گیرند.“

ح ـ ” وای بر امّت محمد [صلّی الله علیه وآله] هنگامی كه شهر نشینی را تحمل كنند و بنی قنطوره از رود سیحان بگذ رند واز آب دجله بخورند و به سوی بصره وابّـله تهاجم كنند.“

{ در كتاب روزگار رهایی احادیث فراوانی آمده است كه مختصری از آنرا در بالا نقل كردیم ولی در كتاب مرحوم خراسانی حدیثی نیامده است.}

*در مقابل این احادیث و شاید مكمّـل این روایات، احادیث دیگری است كه بنی قنطوره را به نحو دیگری معرفی می كند. در كتاب جهان در سیطره صاحب الزّمان(عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف) آمده است: ” زود باشد كه تأیید كند خدا این دین را به گروههایی كه هیچ بهره ای از دین ندارند.“ مؤلف این كتاب قد رت آنان را  قد رتی فوق بشری می داند و آنان را یك دسته از سرنشینان وصاحبان سفاین ناشناس پرنده معرفی می كند


ddddd12.mihanblog.com H D

علائم قابل توجّه - فـتـنـه دجّال


نوع مطلب : دجال=antichrist ،علائم قابل توجّه=The most important signs  ،

مؤلف كتاب «جهان در سیطره صاحب الزّمان [عجـّـل الله تعالی فرجـه الشّریف] » در مورد دجّال و مركب او فرضیّه ای آورده است و در مقام نتیجه گیری مشخصات دجّال را با بعضی از سرنشینان ناشناخته سفینه ها وبشقاب های پرنده مقایسه و مطابقت نموده است و مشخصات مشترك را این گونه بیان كرده است:

1- آبله رو بود ن  2- داشتن سر و كلـّه بزرگ 3- قدّ بلند

 4- چشمان برّاق 5- یك چشم بود ن 6- طیلسان های سبز و موارد دیگر.

در مورد مركب دجّال آن را نوعی وسیله پیشرفته و مد رن نقلیه (زمینی و بیشتر هوایی) می داند

 كه ابعادی  عظیم و سرعتی فوق العاده دارد. . .

دجّال و صهیونیست :

استاد علی كورانی در كتاب عصر ظهور می فرماید: « احتمال قوی نزد من ،این است كه این جنبش بعد از مدتی نه چندان كوتاه پس از برپایـی حكومت جهانی حضرت مهدی [عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف] و رفاه عمومی ملـّت های جهان و پیشرفت حیرت انگیز علوم خواهد بود و خروج وی نشأت گرفته از یهود بسیار پیشرفته و دارای ابعاد عقیدتی و سیاسی گسترده است.»

استاد كامل سلیمان در كتاب روزگار رهایی در توضیح این حدیث : « آبادی بیت المقدس، خرابی مدینه را به دنبال دارد و خرابی مدینه ،نبرد بی امان را و پس از آن قسطنطنیه (استانبول) فتح می شود و فتح استانبول خروج دجّال را به دنبال دارد.» می فرماید: صهیونیسم بین المللی پس از آن كه احترام مسجد اقصی و كلیسای قیامت را از بین برد به تعمیر و آبادانی بیت المقدّ س پرداختند. خرابی مدینه به دست سپاه سفیانی ...، آن گاه جنگ سرنوشت ساز حق و باطل آغاز می شود... و آنگاه استانبول به دست سپاه اسلام  فتح می شود.

محل خرو ج دجـّال :

مرحوم خراسانی در كتاب خود گوید:«اخبار در محلّ خروجش مختلف است كه سجستان است یا اصفهان یا از نواحی خراسان و وقت خرو ج او نیز معلوم نیست كه پیش از ظهور است یا بعد، ولی مسلـّم است كه در سال ظهور حضرت[عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف] است. » درجای دیگر گوید:« ممكن است حدیث حضرت باقر (علیه السـّـلام) كه مكرّر می فرمود:

خراسان خراسان، سجستان سجستان،اشاره به این باشد و الله العالم.»

محقـّقین محترم در مورد علائم دجّال {كه اكثر آن ها اتـّفاق افتاده است}به كتاب ارزشمند منتخب الاثر ‌‌‌‌‹عربی› مراجعه فرمایند.


ddddd12.mihanblog.com H D

علائم قابل توجّه - فـتـنـه دجّال


نوع مطلب : علائم قابل توجّه=The most important signs  ،دجال=antichrist ،

- فـتـنـه دجّال

الف - ” هیـچ پیغمبری نیامد مگر آن كه مرد م را از فتنه دجّال ترساند.“

ب - ” در پیش قد م او سه سال خشكی است .“

ج – ”دجّال با گروهی كه طیلسان( سبز) می پوشند و كفش مویین به پا می كنند در حومه كرمان فرود می آید.“

د- ” هفتاد هزار ترك ،یهود،زنا زاده ،خواننده،نوازنده،بادیه نشین و زن از او پیروی می كنند. چون دجّال خرو ج كند ،طوفانی چون طوفان قوم عاد و بانگی چون بانگ قوم صالح و مسخی چون مسخ اصحاب رسّ واقع می شود.“

ه-  ” مدت 40 روز در روی زمین جولان می كند ،روزی چون یك سال ، روزی چون یك ماه و دیگر روزهایش چون روزهای شما.“

و- ” به همه اقطار و اكناف جهان وارد می شود جز مكـّه و حوالی مكـّه و مدینه و حوالی مدینه.“

ز- ” آگاه باشید كه بیشتر پیروانش فرزندان نامشروع و اصحاب طیلسان سبز می باشند. خداوند او را در گردنه افیق به دست كسی كه عیسی مسیح پشت سرش نماز می خواند، سه ساعت گذشته از روز جمعه به هلاكت می رساند.“

ح- ” دجّال پس از خشك شد ن دریاچه طبریّه خروج می كند.“

{احادیثی كه آورده شد، گزیده و مختصری از احادیث فراوانی است كه در مورد دجّال آمده است. البته در منابع اهل تسنن سخن بیشتری آمده است.}


ddddd12.mihanblog.com H D

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic