H D

جستجو درعناوین

 

flag


نوع مطلب : تصاویر مهدوی عج ،ddddd12.mihanblog.com H D

علائم درخور عنایت - كف دست+خورشید و ماه گرفتگی


نوع مطلب : علائم درخور عنایت=The most important signs  ،

3- كف دست

ظاهر شد ن كف دستی درآسمان را یكی از علائم حتمی شمرده اند . در كتاب غیبت نعمانی احادیثی در این مورد آمده است . در اینجا احادیثی از كتاب روزگار رهایی می آوریم:

الف –  « اختلاف شدیدی روی می دهد وادامه می یابد تا وقتی كه كف دستی درآسمان ظاهر شود ومنادی آسمانی بانگ برآورد كه : امیر شما فلانی است . »

ب – « دستی از آسمان ظاهر شده وبه سوی او (عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف ) اشاره می كند كه: این است،این است. »

ج -   « سالی كه صیحه آسمانی در آن شنیده می شود ؛ نشانه ای پیش از آن در ماه رجب دیده می شود گفته شد : آن  نشانه چیست ؟ فرمود : سیمایی در قرص ماه دیده می شود ،‌ دست و كف دست روشنی در فضا ظاهر می شود و به سوی او(عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف )اشاره می كند ، ندایی از آسمان بلند می شود وهمه مرد م روی زمین آن را می شنوند ،هر كسی به زبان خودش آن را می شنوند . »

4-  خورشید و ماه گرفتگی

الف -  « خورشید در پانزدهم [ماه ] رمضان كسوف می كند و ماه در آخر آن خسوف می كند ؛ برخلاف آنچه تا كنون انس گرفته اند . »

ب -  « برای مهدی ما [عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف] دو نشانه است كه از روز آفر ینش آسمانها وزمین ، چنین نشانه ای اتّفاق نیفتاده است : ماه در شب اول ماه رمضان خسوف می كند و خورشید نیز در پانزدهم آن كسوف می كند ! از روزی كه خداوند آسمانها وزمین را آفریده ، چنین حادثه ای اتّفاق نیفتاده است . »

ج - « ماه در پنجم  ماه مبارك رمضان خسوف می كند و آن در آستانه ی قیام قائم [عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف] است . »


ddddd12.mihanblog.com H D

علائم درخور عنایت - زلزله بزرگی در شام+شیصبانی


نوع مطلب : علائم درخور عنایت=The most important signs  ،

1- زلزله بزرگی در شام

مرحوم خراسانیدركتاب مهدی منتظر(عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف )گوید: درآن سال [سال ظهور] زلزله بسیار باشد وازجمله زلزله بزرگی در شام ... وقوع این حادثه بعد از ورود بیرقهای زرد به مصر خواهد بود .

در اینجا حدیثی از كتاب روزگار رهایی می آوریم:

« چون دو لشكر در شام درگیر شوند ، یكی از آیات بزرگ الهی ظاهر می شود و آن زلزله شام است كهبیش از صد هزار نفر در  شام هلاك می شود.  این حادثه برای مؤمنان رحمت و برای كافران نقمت است. چون این حادثه روی دهد،منتظر پرچمهای زرد وسپاهیان سبكبال یابو سواری باشید كه از سوی مغرب می آیند و وارد شام می شوند وآن به هنگام مرگ سرخ واضطراب برزگ است.

هنگامی كه این مرگ و میر و اضطراب شدید واقع شود منتظر خسف یكی از آبادی های شام به نام خرشنا باشید هنگامی كه خرشنا خسف شود منتظر خروج سفیانی ...   {حدیث ادامه دارد.}

2- شیصبانی=sheysbani

« پیش از سفیانی ، شیصبانی خرو ج كند كه در سرزمین كوفان {كوفه – عراق} خرو ج خواهد كرد و همچون چشمه ی آب از زمین می جوشد وكاروان {دربعضی منابع : فرستاد گا ن، نمایند گا ن } شما را می كشد پس از آن به انتظار سفیانی و خرو ج حضرت [علیه السّلام ] باشید.»

« غیبت نعمانی » {توضیح این كه عدّه ای صدام حسین ویا خلفای بنی عباس را با او مطابقت می دهند. والله ا لعا لم }


ddddd12.mihanblog.com H D

علائم قابل توجّه - مسخ


نوع مطلب : علائم قابل توجّه=The most important signs  ،

5 -  مسخ

مرحوم خراسانی دركتاب مهدی منتظر(عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف) گوید: ازاموری كه تقریباً حتمی الوقوع است ظهورمسخ است ... و

ممكن است كه درسالهای پیش ازسال ظهورتحقّق یابد

 امّا بیشترمی نماید كه درسال ظهور خواهد بود...

دراینجا احادیثی ازكتاب روزگار رها یی می آوریم.

[‌مسخ : دگرگونی سیرت وصورت چیزی به شكلی جزآنچه هست

 (مبدّ ل شد ن انسان دو پا به حیوان وحشی چهار پا) ]

الف -« درآخرالزّمان ،خسف، قذف، مسخ  واقع خواهد شد . »

ب - « قومی از این امّت شب را در كنار سفره طعام وشراب ولهو ولعب سپری می كنند وبامدادان به صورت میمون وخوك در می آیند.»

ج - پیشوای ششم شیعیان [علیه السّلام ] در تفسیر آیه شریفه « پیش از عذاب بزرگ،از عذاب كوچك به آ نها می چشانیم .»«سوره سجده  آیه 21»  فرمود: « چه ذلـّت وخواری بالا تر ازاینكه انسان در میان خانه وخانواده اش در كنار سفره نشسته باشد وناگهان اهل خانه گریـبان چاك كرده ، ناله سر دهند ، مرد م بپرسند : چه شده ؟! گفته شود : این فلانی است، همین الآن مسخ شد!! ابوبصیرازآن حضرت (علیه السّلام)پرسید: این فجایع پیش از قیام قائم [عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف] روی می دهد  یا بعد از قیام او؟!  فرمود: پیش از قیام او . »

د - «  فتنه ها زمین را ازكران تا كران فرا گیرد ومسخ شد ن در میان دشمنان حقّ وحقیقت فراوان گردد. »

ه - « باد زورا(طوفان، گرد باد، از سوی بغداد، از سوی دجله) به شكلی كه نظیرش دیده نشده ؛ می وزد،مرد م به دانشمندان خود پناه می برند وآنها را مسخ شده می یابند ومی بینند كه به صورت میمون وخوك درآمده اند، صورت شان سیاه شد ه و د ید گان شان  كبود گشته است. »


ddddd12.mihanblog.com H D

علائم قابل توجّه - آتشی بزرگ


نوع مطلب : علائم قابل توجّه=The most important signs  ،

4 - آتشی بزرگ

الف ـ ” هنگامی كه نشانه ای بزرگ در آسمان دیده شود وآن آتشی عظیم است كه از سوی مشرق زمین پدید آید و شب هایی بد رخشد، فرج مردم در آن زمان است كه این نشانه در پیش قد م ظهور قائم [عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف] و به فاصله اندك می باشد .“

ب ـ ” عمودی از آتش در طرف مشرق آسمان پدید می آید كه همه مرد م روی زمین آنرا می بینند. هر كس آن زمان را درك كند برای خانواده اش مواد غذایی یك ساله را تأمین كند.“

{ مؤلف كتاب روزگار رهایی محل وقوع این حادثه هولناك را در منطقه چاههای نفتی ظهران در حجاز می داند.}

نمونه ای از آن  كه قبلاً اتّفاق افتاده است به نقل از كتاب جهان در سیطره صاحب الزّمان (عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف) می آوریم: «در روز سی ام ژوئن 1908 اهالی قسمتی از سیبریه شاهد منظره بدیعی شدند و گلوله ای آتشین را دیدند كه در آسمان با سرعتی شگفت انگیز سیر می كند ، بلافاصله پس ازآ ن صدای هراس انگیزی به گوش رسید و بادی گرم وآتشناك وزید ، آسمان از تفّ این آتش چندان روشن شد كه چشم را می زد واین روشنی تا چندین شب دوام یافت و در سرتاسر سیبریه و حتّی در اروپا قابل دید ن بود...»


ddddd12.mihanblog.com H D

علائم قابل توجّه - بنی قنطوره


نوع مطلب : علائم قابل توجّه=The most important signs  ،

3 - بنی قنطوره

الف ـ ” نزدیك است كه سلطنت عرب به دست بنی قنطوره برچیده شود؛ بنی قنطوره قومی هستند با صورتهای پهن، بینی های فرورفته ودیدگان كوچك، صورتهایشان چون سپرهای آهنین است، كفشهای مویی به پا می كنند و در محلّی در نزدیكی سرزمین عرب كه از زمین های عربی است فرود آیند كه به آنجا وادی لون گفته می شود. عرب ها سخت با آنها درگیر می شوند ... ,,    ‹این حدیث طولانی است و ادامه دارد. ›

ب ـ ” نزدیك است كه بنی قنطوره شما را از سرزمین های خود از خاك عراق بیرون كنند .,,

ج ـ ” قومی كه صورتهای پهن ودیدگان ریزوقیافه های غمباری دارند امّت مرا می رانند و به جزیرة العرب برمی گردانند.این حمله وگریز

سه بار روی می دهد...“

د ـ ” بنی قنطوره  وارد بصره می شوند، در كنار رود دجله فرود می آیند، مرد م سه گروه  می شوند گروهی به پد ران خود می پیوندند،گروهی به سختی می افتند وكفر می ورزند و گروهی خانواده های خود را پشت سر خود قرار می دهند و وارد نبرد می شوند. كشته هایشان شهید است...“

ه ـ ” وای بر زورا(بغداد) از بنی قنطوره گویی با چشم خود می بینم كه حریم زنها در زیر پای سواران سپاه لگد مال شده و شعله های آتششان شام راطعمه حریق نموده است، بدا به حال حلب از محاصره آنان. شهرهای شامات در زیر پایشان لگدمال می شود واز شامات جز دمشق و نواحی آن باقی نمی ماند ودشت ودمن از خون مردمان رنگین می شود،سپس با اعلام امن وامان وارد بعلبك می شوند و همه نواحی لبنان را حوادث خونبار فرا می گیرد...“

و ـ” واز بیشترین نشانه ها بنی قنطوره و  سلطه آنها بر عراق و شامات است“

ز ـ ” بنی قنطوره مسلمانان را دنبال می كنند واسبهای خود را به نخلهای خوخا(در نزدیكی مسجد كوفه) می بندند و از آبشخورهای فرات می نوشند. آنان كه از خراسان وسجستان می آیند مرد م عراق را به شدت فراری می دهند، آنها شریرانی هستند كه مرحمت از دلهایشان گرفته شده است. در میان حیره وكوفه به هركس برسند می كشند و اسیر می گیرند.“

ح ـ ” وای بر امّت محمد [صلّی الله علیه وآله] هنگامی كه شهر نشینی را تحمل كنند و بنی قنطوره از رود سیحان بگذ رند واز آب دجله بخورند و به سوی بصره وابّـله تهاجم كنند.“

{ در كتاب روزگار رهایی احادیث فراوانی آمده است كه مختصری از آنرا در بالا نقل كردیم ولی در كتاب مرحوم خراسانی حدیثی نیامده است.}

*در مقابل این احادیث و شاید مكمّـل این روایات، احادیث دیگری است كه بنی قنطوره را به نحو دیگری معرفی می كند. در كتاب جهان در سیطره صاحب الزّمان(عجـّـل الله تعالی فرجه الشّریف) آمده است: ” زود باشد كه تأیید كند خدا این دین را به گروههایی كه هیچ بهره ای از دین ندارند.“ مؤلف این كتاب قد رت آنان را  قد رتی فوق بشری می داند و آنان را یك دسته از سرنشینان وصاحبان سفاین ناشناس پرنده معرفی می كند


ddddd12.mihanblog.com H D